LÉČEBNÉ ZAŘAZENÍ AVASTINU U PACIENTEK S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 42p

Autoři: MUDr. Ivana Bustová

Úvod:

Hlavním mediátorem nádorové angiogeneze je růstový faktor cévního endotelu (Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF) aktivující tyrozinkinázové receptory na povrchu endotelových buněk. (Obr. 1)

Avastin (bevacizumab) – rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF-A, brání vazbě VEGF-A na receptory VEGFR-1 a VEGFR-2 a tedy i aktivací celé příslušné signální kaskády. V nádorové cévní síti tak dochází k řadě změn, jako je snížení propustnosti cév, snížení mezibuněčného tlaku, ztížení průniku nádorových buněk do cév a i ovlivnění metastazování nádoru. (Obr. 2)

Avastin je v současné době součástí standardní léčby metastatického kolorektálního karcinomu, nemalobuněčného plicního karcinomu, karcinomu ledvin, karcinomu ovaria a karcinomu prsu. U karcinomu prsu je zařazen do první léčebné linie metastatického karcinomu společně s chemoterapií. Podkladem pro registraci byly výsledky studie E2100 a RIBON1, které dokázaly zlepšení volného intervalu bez nemoci u pacientů léčných kombinací  paklitaxel+bevacizumab oproti samotnému paklitaxelu. Výsledek celkového přežití nebyl výrazně zlepšen. (1, 2, 3) (graf1)

Metoda a výsledky:

Na Onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. jsou nyní léčeny 4 pacientky v 1. linii s metastazujícím karcinomem prsu. Z toho 2 pacientky jsou léčeny více jak 1 rok. Zbylé 2 pacientky zahájily léčbu v září 2013. Pacientky dostávají následující léčebný režim: weekly paklitaxel 80mg/m2 + Avastin 10mg/kg á 14 dní

První pacientka

JH r. 1972, dg. 2010 ca mammae l.dx T2 N0 M0, pT2 pN0 pM0, histol.: invazivní duktální karcinom M8500/32, ER 60%, PR70%, Ki67 5%, HER2neu 1+, FISH nebyla nalezena amplifikace, prokázaná mutace BRCA2. Adjuvantní léčba byla ukončena 5/2011. 1. generalizace dle CT 21. 9. 2012 – mnohočetná meta ložiska do obou plicních křídel, největší do 22mm, (Obr. 3)

23. 10. 2012 – zahájena léčba weekly paklitaxel 80mg/m2 + Avastin 10mg/kg á 14 dní CT

(3. 5. 2013) - ložiska svědčící pro neoplazii nenacházíme – CR (obr. 4)

Závěr 1

Pacientka je v kompletní remisi. Léčba Paklitaxelem byla ukončena 3. 5. 2013. Od 4. 6. 2013 pokračuje léčba monoterapií Avastinem 10 mg/kg á 14 dní. Kontrolní vyšetření CT bylo provedeno 12. 7. 2013 – nadále kompletní remise. Další kontrolní vyšetření CT bude provedeno v listopadu 2013.

Druhá pacientka ZR r. 1956, dg. 2002 ca mammae l.dx T1 N1 M0, pT1c pN1 pM0, histol.: infiltrující lobulární ca, ER 50%, PR30%, HER2neu 2+, FISH nebyla nalezena amplifikace, mutace BRCA1,2 nebyla vyšetřena.

Adjuvantní léčba byla ukončena 6/2010 (v prodloužené hormonální adjuvanci).

1. generalizace PET/CT 8. 8. 2012 – vícečetná ložiska nacházíme ve skeletu, v LU retreperitonea + ascites malé pánve (obr.5,6)

9. 10. 2012 – zahájena léčba weekly paklitaxel 80mg/m2 + Avastin 10mg/kg á 14 dní

26. 7. 2013 PET/CT - ložiska hypermetabolismus glukózy svědčící pro viabilní neoplasii dnes nenacházíme – CR (obr. 6, 7)

Závěr 2

Pacientka je od 26. 7. 2013 v kompletní v remisi (CR). Léčba Paklitaxelem ukončena, pokračuje pouze léčba monoterapií Avastinem 10 mg/kg á 14 dní. Další kontrolní PET/CT bude provedeno v listopadu 2013.

Závěr 3

U obou dlouhodobě léčených pacientek jsme dosáhli kompletní remise. Další dvě pacientky zahájily léčbu pro 1. generalizaci v září 2013 (u obou pacientek jde o metastatické postižení jater a plic).

Závěr 4

Avastin je účinný u nemocných s karcinomem prsu, má potenciál zmenšit nádor a omezit progresi. Avastin můžeme kombinovat s chemoterapií. Avastin je nutno podávat až do progrese, po ukončení anti-VEGF léčby může dojít k obnovení růstu nádorové cévní sítě.

Literatura:

  1. Gray R, Bhattacharya S, Bowden C et al. Independent review of E2100: a phase III trial of bevacuzimab plus paclitaxel versus paclitaxel in women with metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2009; 27(3): 4966-4972
  2. Robert NJ, Diéras V, Glaspy J et al. RIBBON-1: randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab for first-line treatment of human epidermal growth factor receptor 2-negative, locally recurrent or metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2011; 29(10): 1252-1260.
  3. Souhrn údajů o přípravku Avastin.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013