LEIOMYOMY VESIKOVAGINÁLNÍHO SEPTA

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p002

Autoři: MUDr. Matúš Chocholatý; MUDr. Pavel Dušek; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; MUDr. Lubomír Hyršl; Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.; E. Bureš; L. Oktávcová

ÚVOD
Leiomyomy jsou benigní mezenchymální nádory. Pocházejí z vláken hladké svaloviny. V urogenitálním traktu vyskytují raritně. Autoři prezentují dva případy leiomyomu vesikovaginálního septa.

METODY
V roce 2005 jsme operovali dvě nemocné s leiomyomem vezikovaginálního septa. U první nemocné byl náhodně při preventivní gynekologické prohlídce zjištěn tuhý hrbolatý nebolestivý útvar na přední poševní stěně nad hrdlem močového měchýře. Sonografické vyšetření prokázalo solidní útvar vyklenující stěnu močového měchýře, vylučovací urografie a cystografie kulovité projasnění. Při cystoskopii byla nalezena nadzdvižená spodina těsně za hrdlem močového měchýře s intaktní sliznicí. Transvaginálně byla odebrána biopsie s negativním nálezem. Druhá nemocná byla vyšetřována pro urgence. Při bimanuálním vyšetření byl nalezen na přední poševní stěně elastický útvar. Vylučovací urografie a sonografické vyšetření vykazovalo obdobný nález jako u předchozí pacientky. Na CT vyšetření se zobrazila hladce konturovaná hypovaskularizovaná expanze nesouvisející s močovým měchýřem. U první nemocné byl nádor odstraněn z transvezikálního přístupu. Druhá nemocná byla vzhledem k nálezu na CT indikována k operační revizi malé pánve. Při revizi byl odstraněn nádor s přilehlou stěnou měchýře. Nádor s měchýřem nesouvisel, pouze na něj v jednom místě těsně naléhal.

VÝSLEDKY
Obě nemocné se zhojily bez komplikací. Histologie prokázala u obou nemocných středně buněčný leiomyom vesikovaginálního septa.

ZÁVĚR
Leiomyom vesikovaginálního septa je raritní nádor s dobrou prognózou. Leiomyomy vesikovaginálního septa se můžou projevit obstrukční i iritační symptomatologií, nebo zůstat asymptomatické. Jejich detekce může narůstat s frekventovanějším používáním sonografie a jiných zobrazovacích metod. Dosud nebyla publikována práce o maligní transformaci primárně benigního leiomyomu v urogenitálním traktu. U asymptomatických nemocných je vhodné sledování po předchozím ultrazvukovém event. CT vyšetření, cystoskopii a biopsii.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006