Letrozole – Přínos pro terapii hormon dependentního CA MAMME

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L14

Autoři: MUDr. Dagmar Molendová

Estrogenní deprivace představuje efektivní terapii u hormonálně dependentního ca prsu. Efektu se dosahuje blokádou ER (Tamoxifen) nebo blokádou biosyntézy estrogenu (inhibitory aromatáz,letrozole). Po mnoho let byl zlatým standartem terapie Tamoxifen. Proběhla řada klinických studií, které prokazují lepší výsledky s inhibitory aromatáz – př. MA. 17, či BIG 1-98.

STUDIE MA.17
Randomisovaná dvojitě slepá studie fáze III.

Femara redukuje riziko rekurence o 42%.

Signifikantně redukuje riziko rekurence bez ohledu na stav uzlin a předchozí CH T.

Signifikantně redukuje riziko vzniku vzdálených metastáz ve srovnání s placebo.

Femara prokazuje delší přežití u pacientek s N posit tu.

Snižuje mortalitu o 39% u N positivních pac.

Femara vykazuje výborný bezpečnostní profil ve srovnání s placebo.

Drobná diference byla zaznamenána u nově zjištěné osteoporosy (8% Femara - 6%placebo).

Incidence fraktur nebyla signifikantně různá u Femary a placebo.

Femara prokazuje statisticky signifikantní a klinicky relevantní redukci rekurence u ca prsu u postmenopauzálních žen a to bez ohledu na postižení uzlin.

Femara signifikantně snižuje riziko vzniku vzdálených meta u všech pacientek a vykazuje zlepšení přežití u pacientek s posit. uzlinami.

STUDIE BIG 1 – 98

Randomisovaná multicentrická studie.

Letrozole signifikantně prodlužuje DFS ve srovnání s Tamoxifenem.

Letrozole signifikantně redukuje riziko vzdálených meta o 27%.

Letrozole byl spojen se zvýšeným rizikem fraktur,ele sníženým rizikem trombembolických příhod.

Kardiovaskulární vedlejší účinky – potřeba zhodnocení ve zvláštních trialech.

Delší sledování zhodnotí roli sekvenční hormonální terapie a monoterapie.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005