Lidská tvář nemocnice

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Psychologie, komunikace a etika v onkologii

Číslo abstraktu: 212

Autoři: PhDr. Marie Zítková; Dagmar Štrajtová

Při současném stále se zvyšujícím počtu moderních vyšetřovacích a léčebných technik
a technologií v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních nabývá na významu schopnost udržet s pacientem osobní lidský kontakt. V udržení dalších sociálních kontaktů a dobré duševní a emoční aktivity u dospělých – tedy i v oblasti péče o seniory v onkologii - se otevírají významné možnosti pro působení dobrovolníka.
Dobrovolník navštěvující zdravotnické zařízení se stává členem týmu, který o pacienta pečuje. Je proto velmi důležité, aby byl zdravotníky kladně přijímán. Zejména vztah mezi dobrovolníky a sestrami je pro dobrovolnický program nesmírně důležitý, protože právě sestry jsou těmi zdravotníky, se kterými se dobrovolník při své činnosti setkává nejčastěji.

Metoda
Ke zhodnocení názorů mezi ošetřovatelským personálem na tento program jsem provedly dotazníkové šetření. Bylo osloveno 31 zdravotních sester pracujících na lůžkovém oddělení Interní hematoonkologické kliniky. Dotazník byl vypracován v rozsahu 7 otázek, z nichž 4 se týkaly chápání významu a role dobrovolníka v nemocnici a 3 se již obracely k praktickým nápadům a zkušenostem jednotlivých dobrovolnických aktivit.

Výsledky
Sledování potvrdilo kladný postoj ošetřovatelského personálu k dobrovolnické činnosti. 60% sester odpovědělo, že s tímto programem souhlasí a dalších 26% je ochotno na tomto programu se dále aktivně podílet. 71% sester popsalo dobrovolníka jako člověka, který svůj volný čas věnuje pacientům bez nároku na finanční odměnu. 39% sester vidí největší přínos tohoto programu v rozptýlení nemocných a vyplnění jejich volného času.

Závěr
Posláním programu „ Lidská tvář nemocnice „ je vnést do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacientů, pomáhat jim překlenout náročné chvíle a přispět k lepšímu průběhu a efektu léčby. Činnost dobrovolníka nenarušuje léčebný režim a provoz nemocnice, ale doplňuje práci odborného personálu tam, kde je to možné.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005