Lokálně pokročilý karcinom prsu žen v seniorském věku.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 187p

Autoři: MUDr. Jana Hornová; Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod

Asi 20% pacientek s karcinomem prsu je diagnostikováno ve věku 75 let a starším a procento pacientek diagnostikovaných po 80.roce života v posledních 30 letech narůstá.

Vzhledem k tomu, že do většiny klinických studií nebyly zařazovány pacientky starší 70.let, mnoho z terapeutických doporučení se opírá o klinické zkušenosti spíše než o data získaná z evidence-based medicine.

Pacienti a metody

V elektronické databázi Onkologického oddělení FTNsP jsme nalezli 48 pacientek starších 75 let, které byly v letech 2004–2009 diagnostikovány a léčeny s karcinomem prsu ve stádiu T3 N1, jakékoliv T4, jakékoliv N2 a N3, MO. Údaje o primárním nádoru, léčebných modalitách a komorbiditách byly získány z chorobopisů a radioterapeutických plánů. Cílem byla analýza jednotlivých aplikovaných léčebných modalit a přežití v této věkové skupině.

Výsledky

V našem souboru byla dominantní léčebnou modalitou hormonální terapie, která byla podána u 94% pacientek. Léčbu inhibitory aromatázy v první nebo druhé linii mělo 63% pacientek. Léčbu zářením (adjuvantní nebo paliativní) absolvovalo 44% pacientek. Chemoterapie byla podána u 21%. Chirurgickou léčbu podstoupilo celkem 31% pacientek, převažujícím výkonem byla ablace prsu, s nebo bez exenterace axily, jen v jediném případě byla provedena prs zachovávající operace, sanační výkon byl u 6% pacientek.

Závěr

Karcinomy prsu u žen nad 75 let jsou charakteristické lokálně pokročilým stádiem při diagnóze. I když díky nižší proliferační aktivitě a dobré odpovědi na hormonální léčbu mají tyto nádory ve srovnání se skupinou mladších pacientek relativně nižší mortalitu, způsobují však značnou morbiditu a podstatně zvyšují náklady na zdravotní a sociální péči. Z našich výsledků vyplývá, že ve včasné diagnostice karcinomu prsu žen pokročilého seniorského věku a v edukaci této populace existují značné rezervy.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011