Lokální recidivy u karcinomu ledviny

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny I.

Číslo abstraktu: 026

Autoři: as. MUDr. Štěpán Veselý; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; MUDr. Pavel Dušek; As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; M. Rejchrt; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Lokální recidiva karcinomu ledviny po radikální nefrektomii nebo po resekci tumoru je velmi vzácnou komplikací. Stále nepanuje jasný názor, zda agresivní chirurgické řešení recidivy představuje u těchto pacientů optimální léčebný postup. V našem sdělení prezentujeme zkušenost s léčbou pěti pacientů, operovaných pro lokální recidivu karcinomu ledviny na urologické klinice FN Motol v letech 2001–2008. Jednalo se o 4 muže a 1 ženu s průměrným věkem 60 let (56–72). Žádný z pacientů neměl v době primární operace vzdálené metastázy. Průměrná doba od primárního výkonu do diagnózy recidivy byla 33 měsíců (11–68). Pouze u jednoho pacienta se recidiva karcinomu manifestovala jako hematurie, zatímco u ostatních pacientů se jednalo o incidentální nález na CT během rutinní dispenzarizace. Průměrná velikost recidivy byla 50 mm (30–72). Všichni pacienti podstoupili extenzivní chirurgický výkon s odstraněním rekurentní nádorové tkáně. Délka operace byla v rozmezí 2 hodiny až 3 hodiny a 50 minut a krevní ztráty byly v rozmezí 0,5l až 6l. U dvou pacientů se shodně za 7 měsíců od operace objevila další lokální recidiva renálního karcinomu, která byla opět řešena chirurgicky. U jednoho z těchto pacientů byla 5 měsíců od posledního výkonu vyslovena suspekce na třetí recidivu v lůžku po nefrektomii. Explorativní laparotomie následně odhalila inoperabilní infiltraci hlavy pankreatu renálním karcinomem. Tento pacient zemřel tři dny po chirurgickém výkonu na asystolii. Zbylí čtyři pacienti přežívají bez známek recidivy se střední dobou sledování 18 měsíců.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008