LOW DOSE RATE BRACHYTERAPIE U ŽEN S KARCINOMEM PRSU PO KONZERVATIVNÍM CHIRURGICKÉM VÝKONU – ZKUŠENOSTI ÚSTAVU RADIAČNÍ ONKOLOGIE FN NA BULOVCE

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Emanuela Kmoníčková; Z. Mikšátková; Mgr. Luboš Homola

ÚVOD

Adjuvantní radioterapie je standardní léčbou u pacientek s karcinomem prsu po parciálním chirurgickém výkonu . Cílem našeho šetření bylo zhodnotit lokální recidivy a kosmetický efekt pacientek léčených X zářením zevní radioterapií s LDR brachyterapeutickým boostem.

METODY A MATERIÁL


V průběhu let 1997–2003 jsme odléčili 113 pacientek kombinovanou pooperační teleradioterapií v kombinaci s brachyterapií. Léčili jsme pacientky po prosté tumorektomii, kvadrantektomii i po nepřesně stanoveném rozsahu resekce. Naše pacientky byly s onemocněním stadia pTl a pT2, pacientky pN0 i pNl. Infiltrující duktální karcinom byl dominujícím typem histologického šetření. EBRT bylo prováděno na lineárním urychlovači s energií 5 Mev či 6 Mev ,v dávce 48–50 Gy, po 2Gy denně ve všech případech. Brachyterapie byla prováděna na přístroji LDR Mikroselectron se zdroji Cs l37. Aplikovaná dávka z brachyterapie kolísala mezi 9–15 Gy prováděné v jedné frakci. Follow up byl od 25 do 113 měsíců. Kosmetický efekt byl hodnocen třístupňovou škálou.

VÝSLEDKY


Z počtu 113 pacientek došlo ve 2 případech k lokální recidivě, jedna žena zemřela na generalizaci onemocnění. Zbylých 110 pacientek žije bez recidivy. Kosmetický efekt byl hodnocen jako excelentní u 64 žen (56,6 %), jako dobrý u 43 pacientek (38 %).

ZÁVĚR


Kombinace zevní radioterapie s LDR brachyterapeutickým boostem na lůžko po tumoru ve výše uvedených dávkách se jeví jako dostatečná k velmi dobré lokální kontrole onemocnění karcinomu prsu s dobrým kosmetickým efektem.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005