Lze dokumentovat význam moderní léčby karcinomu plic?

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Odborný program

Číslo abstraktu: 2010_01

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Miloš Suchý; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Byla vyhodnocena analýza s využitím dat informačního systému l-COP implementovaného ve FN Olomouc. Informační systém je založen na fúzi dat výkazů péče pro zdravotní pojišťovny a dat Národního onkologického centra. Obsahuje data pacientů, kteří byli diagnostikováni, léčeni nebo dispenzarizováni ve FN Olomouc v letech 1990 až 2007. Je patrný asi trojnásobný nárůst počtu pacientů mezi roky 1990 a 2004, který může být ovlivněn kvalitou sběru dat v NOR v dřívějším období, přesto však pokračuje výrazný růst i v roce 2004. Nárůst je daný rozšířením spektra pacientů z okolních oblastí v rámci centralizace onkologické péče. Data využívají srovnání přežívání let 1985-2004 a dále pak let 2000-2004 (pouze léčení pacienti ve FNOL). Naději na pětileté přežití mělo v prvním intervalu pouze 35% pacientů ve stadiu I a téměř nikdo ve stadiu IV. Jednoho roku se dožívalo 70% pacientů ve stadiu I, 50% pacientů ve stadiu I se dožilo alespoň 27 měsíců. Jednoho roku se dožilo 22 % pacientů se stadiem IV, polovina jich umřela do cca pěti měsíců. V období let 2000-2004 je vidět pozitivní posun pozorovaného přežití: 54% pacientů ve stadiu I se dožilo 5 let od diagnózy a 84% jednoho roku. Polovina pacientů ve stadiu IV se dožila více než 7 měsíců, jednoho roku se dožilo 30%. Nejlépe je patrné zlepšené přežívání operovaných nemocných ve stadiu III a IV v kombinaci s chemo-, popř. rádioterapií. V letech 1985-1994 bylo 5leté přežívání v této skupině 9 % a zlepšilo se na 29 % v letech 2000-2004. Provedená analýza poskytla mnohá další data ukazující značné zlepšení v péči o nemocné s karcinomem plic. Tato data jsou významným podpůrným argumentem nutnosti nadále aplikovat všechny nové léčebné trendy v pneumoonkologii.

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010