Mají nemocní s metastatickým karcinomem ledviny v seniorském věku stejné možnosti léčby jako mladší pacienti?

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat

Číslo abstraktu: 07

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

   Incidence karcinomu ledviny se neustále zvyšuje. Její nárůst se týká všech věkových skupin. Nemocní starší 65 let, spadající do kategorie seniorů, jsou v pohledu na léčbu metastatického onemocnění omezení nejen věkem ale také přidruženými chorobami, sociálním zázemím a kvalitou života.

   Retrospektivní analýza léčby sunitinibem shrnula a porovnala data o efektivitě a bezpečnosti léčby u metastatického renálního karcinomu z šesti klinických trialů u pacientů < 70 let vs pacienti ≥ 70 let. Medián doby přežití bez progrese onemocnění i celkového přežití byl v obou skupinách stejný. U nemocných ≥ 70 let se ve srovnání s mladšími 70 let v signifikantně vyšším procentu vyskytovaly některé nežádoucí účinky, zejména únava, snížená chuť k jídlu a váhový úbytek. Také sorafenib prošel retrospektivním hodnocením se zaměřením na nejstarší nemocné (> 75 let). Léčba probíhala v monoterapii, u nemocných starších 75 let byla doba léčby o 30 % kratší než u mladších nemocných. Déle než 12 měsíců bylo sorafenibem léčeno 17 % pacientů 65 - < 75 let a 8 % pacientů > 75 let. Incidence nežádoucích účinků všech stupňů související s terapií sorafenibem byla v závislosti na věku konstantní nebo dokonce mírně nižší. Výskyt nežádoucích účinku stupně ¾ měl mírně vyšší procento u starších nemocných. Dalším z inhibitorů TKI je pazopanib hodnocen ve studii fáze III u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím renálním karcinomem, kde byl prokázán přínos léčby pazopanibem jak pro věkovou skupinu mladší 65 let tak starší 65 let. Everolimus je selektivní inhibitor mTOR,. analýza podskupiny starších nemocných prokázala, že přežití bez progrese onemocnění při léčbě everolimem bylo u pacientů 65 let věku a starších 5,36 měsíců, u starších 70 let 5,13 měsíců (p < 0,001). U nemocných vyššího věku byl z nežádoucích účinků zaznamenán vyšší počet stomatitíd, anémie a infekcí.

Závěr:

   Analýzy studií preparátů s cílenou léčbou ukázaly, že léčba nemocných seniorského věku s metastatickým karcinomem ledviny je přínosná, dobře tolerovatelná se zachováním kvality života.

 

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014