Maligní mezoteliom – současný stav

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_11

Autoři: K. Palatka; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Ivona Grygárková

Maligní mezoteliom patří mezi nejmalignější a nejhůře léčitelné nádory a většinou je diagnostikován v pokročilém stadiu. Jeho pozorování má již dlouhou historii, která sahá zřejmě až do r. 1767. Asociace s azbestem začaly být vnímány až ve 40. letech minulého století, ale průkazné práce byly prezentovány až v 60. letech Wagnerem. Roční incidence maligního mezoteliomu pleury ve světě je v současnosti u žen odhadována na 0,1–0,25/100 000 a u mužů na 1–6,6/100 000. Jeho nárůst je možno celosvětově pozorovat od 60. let 20. století, kdy došlo k rozvoji průmyslu používajícího azbest. Nejčastěji se vyskytuje profesionálně u horníků, zaměstnanců loděnic či továren přímo zpracovávajících azbest. U neprofesionální expozice se jedná o obyvatele bydlící v blízkosti dolů na azbest či továren zpracovávajících azbest.

V České republice byla v roce 2005 incidence 0,55/100 000. I nadále dochází k dalšímu vzestupu výskytu, maximum se předpokládá kolem roku 2020 z důvodu latence mezi expozicí azbestu a vznikem maligního mezoteliomu, která činí 20–40 let. Teprve po této době se začne projevovat příznivý vliv opatření zavedených v sedmdesátých letech regulujících spotřebu a využití azbestu. Jako nemoc z povolání se maligní mezoteliom pleury hlásí až od r. 1996, dříve se hlásil pod položkou karcinomu plic. V letech 1996–2006 v ČR byl hlášen maligní mezoteliom pleury jako nemoc z povolání u 59 pacientů, což je asi 5 % exponovaných pracovníků. Ročně u nás umírá přes 40 pacientů.

Na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc byl v letech 1990 až 1999 diagnostikován maligní mezoteliom pleury u 28 pacientů, z toho u 15 mužů a 13 žen, průměrná doba přežití od stanovení diagnózy činila 14,2 měsíců, medián přežití byl 11 měsíců. V období let 2000 až 2004 to bylo 30 pacientů, z toho 15 mužů a 15 žen, medián přežití činil 14 měsíců, průměrně pak nemocní přežívali 17,2 měsíce. Od roku 2005 je v I. linii chemoterapie doporučen preparát Alimta (pemetrexed) v kombinaci s cisplatinou. Za tuto dobu byl na naší klinice maligní mezoteliom diagnostikován u 16 pacientů (8 mužů a 8 žen), ve 12 případech se histologicky jednalo o variantu epiteloidní, ve 4 případech o mezoteliom bifázický. Azbestu bylo profesionálně exponováno 8 pacientů. Kombinace cisplatina-pemetrexed byla podána 13 nemocným, carboplatina-pemetrexed jednomu a pemetrexed v monoterapii dvěma pacientům. Parciální regrese bylo dosaženo u 4 nemocných, stabilizace nemoci u 9 nemocných a k progresi došlo u 3 pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008