Mamografický screening v ČR.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Prevence, genetika a diagnostika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 262

Autoři: Aranka Žižlavská; Mgr. Libuše Rašínová

Základní informace

Národní program screeningu karcinomu prsu probíhá od září roku 2002. Program je organizovaný, s definovanými pravidly (viz Věstník MZ 4/2010). Vlastní realizace mamografického (MG) screeningu je prováděna sítí akreditovaných a pravidelně kontrolovaných MG screeningových center České republiky. Od začátku má program dobře nastavený statistický výstup – datový audit.

Cíle

Cílem každého plošně realizovaného zdravotnického programu je snížit úmrtnost na určitého onemocnění v populaci. V odborné literatuře se uvádí, že vyhodnocovat screningový program je vhodné až po určité době – přibližně 10 let. Výsledky, které jsou každoročně uváděny na webových stránkách, věnovaných MG screeningu – www.mamo.cz jsou pro Českou republiku velmi povzbuzující.

Průběh MG screeningu

Je možné konstatovat, že existence MG screeningu přispěla jednoznačně k vyšší kvalitě mamografických vyšetření – jak po stránce práce radiologického asistenta, tak s ohledem na kvalitu radiologických popisů tohoto vyšetření.

Národní program MG screeningu je určen ženám od věku 45 let ve dvouletém vyšetřovacím intervalu. Horní věková hranice není omezena. V současné době existuje v ČR asi 66 screeningových mamografických centrech a bylo dosud vyšetřeno přibližně 2,5 milionu žen. Centra jsou pravidelně kontrolována ministerskou komísí, která sleduje kvalitu vyšetřování po všech stránkách. Personál každého mamografického centra je povinen se neustále vzdělávat, seznamovat se s novinkami mamární problematice. Děje se to formou konferencí a seminářů či stáží – každé centrum přitom musí dokladovat účast na vzdělávacích akcích. Co je však neméně významným přínosem, je fakt, že screening naučil ženy cílové skupiny větší zodpovědnosti k sobě samým – pravidelně se nechat preventivně vyšetřovat.

Závěr

Screeningový mamografický program v České republice je dobře nastaven, o čemž svědčí srovnávání výsledků se zahraničím (v Evropě realizuje MG screening asi 15 států). Existencí tohoto programu došlo v posledních letech k zásadnímu zkvalitnění mamografických vyšetření – máme moderní mamografické přístroje, vyškolený personál a odpovídající výsledky.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011