Management lobulárního karcinomu in situ a atypické lobulární hyperplazie

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 042

Autoři: MUDr. David Pavlišta, PhD

V důsledku osvěty v časné diagnostice karcinomu prsu se snížil záchyt větších nádorů a naopak se zvýšil počet diagnostikovaných preinvazivních lezí a časných stadií karcinomu. Významnou roli zde sehrály nejen dokonalejší a sofistikované přístroje, ale také možnosti perkutánní biopsie ať už pod ultrazvukovou nebo rentgenovou kontrolou. S narůstajícími zkušenosti a změnou spektra mamografických nálezů narůstá i počet nálezů atypické lobulární hyperplazie a lobulárního karcinomu in situ v bioptovaném materiálu. Význam těchto nálezů v histologickém nálezu při perkutánní biopsii a jejich management je značně kontroversní. Termín lobulární karcinom in situ (LCIS) zavedl v r. 1941 Foote a Steward. Již od této doby trvají nesnáze v jeho vymezení oproti atypické lobulární hyperplazii. Proto Haagenson nahradil r.1978 oba termíny pojmem lobulární neoplazie (LN). LN je typicky multicentrická a bilaterální a nemá klinický ani mamografický korelát. LN je popsána jako vedlejší nález v biopsiích provedených z jiné klinické nebo mamografické indikace. U těchto pacientek je roční riziko vzniku karcinomu 2 %, celoživotní pak 30-40 %. Karcinom může vzniknout kdekoliv v mléčné žláze, i v kontralaterálním prsu, tedy není vázán na místo biopsie. Jeho nejčastějším typem je duktální invazivní karcinom.
Ve sdělení je uveden a diskutován přehled recentních výsledků publikovaných studií.

Závěr
  • LN nemá klinický ani mamografický korelát. Nálezů LN v bioptickém materiálu bude v budoucnu přibývat.

  • Biologický význam LN není dosud dostatečně znám. Přímá progrese LN v invazivní karcinom je sporná. LN je dnes považována více za rizikový faktor vzniku karcinomu prsu než za jeho prekurzor.

  • Přítomnost LCIS v materiálu z punkční biopsie bez dalšího patologického nálezu, který by vysvětloval suspektní nález na mamografii je považován za nediagnostický a je indikací buď k opakování perkutánní biopsie nebo i otevřené chirurgické biopsii.

  • Doporučení k managementu LN zahrnuje observaci (celoživotní follow-up s anuálním mamografickým vyšetřením), podání tamoxifenu nebo profylaktickou bilaterální mastektomii. Všeobecně je preferována jen observace, jestliže nejsou přítomny jiné rizikové faktory (nepříznivá rodinná a osobní anamneza)

  • Koincidence LCIS spolu s invazivním karcinomem nezhoršuje prognózu onemocnění, nezkracuje disease-free interval a není asociován s nárůstem ipsilaterární nebo kontralaterální rekurence karcinomu prsu. Pro tyto pacientky zůstává metodou volby chirurgické léčby prs šetřící výkon, při respektování zásad jeho indikací pro karcinom prsu.

  • Je potřeba rozsáhlejších prospektivních studií k nalezení evidence-based guidelines v managementu LN. Dosud publikované studie jsou nedostatečné v údajích o velikosti punkční jehly a množství získaného materiálu, nejsou definovány indikace k biopsii.Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004