MANAGEMENT LOKÁLNĚ POKROČILÝCH STADIÍ KARCINOMU ENDOMETRIA

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 022

Autoři: MUDr. Pavla Líbalová, PhD; MUDr. Karel Tikovský; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Pod pojmem lokálně pokročilé karcinomy endometria rozumíme onemocnění ve stadiích IIIA, IIIB a IVA (FIGO staging 2009). Jedná se o relativně vzácné případy, u kterých je tumor jednoznačně anatomicky omezen na oblast malé pánve, kde se již šíří mimo dělohu, ale nevytváří vzdálené metastázy. Může prorůstat na serózu dělohy nebo adnexa, šířit se na vaginu nebo prorůstat do okolních pánevních orgánů (močový měchýř, rektum). V minulosti byly tyto nálezy indikovány k primární radioterapii, v poslední době došlo k posunu ve prospěch primární chirurgické intervence. Její součástí je kromě odstranění nádorem postižené dělohy s adnexy i radikální exstirpace okolních postižených tkání. Smyslem chirurgického výkonu je optimální debulking (reziduum < 1 cm), a to i za cenu přední, zadní či totální pánevní exenterace, neboť velikost pooperačního nádorového rezidua má vliv na ukazatele přežití u těchto pacientek. Doplněním výkonu je aortopelvická lymfadenektomie k vyloučení diseminace do regionálních lymfatických uzlin. Standardní součástí pooperačního managementu by měla být radioterapie malé pánve s rozšířením ozařovacího pole na kraniální část pochvy a paraaortálně, resp. chemoradioterapie. V případě kontraindikace či nemožnosti provedení radikálního výkonu je indikovaná kombinovaná chemoradioterapie. Některá pracoviště preferují použití neadjuvantní chemoterapie následované interval debulking surgery. Do managementu lokálně pokročilých nádorů patří i hormonální terapie, kterou však je nutno chápat pouze jako doplněk primární chirurgické léčby či chemoradioterapie a jejíž efekt je diskutabilní.

e-mail: pavla.libalova@lf3.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012