Mapování lymfatických uzlin u ca kolorekta kombinace koloidu a barvy.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XX. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 178

Autoři: Petr Libus; MUDr. Jiří Drápela; MUDr. Marcela Janoušková; MUDr. Jan Betlach; MUDr. Roman Boháč; MUDr. Ladislav Zadražil

Cíl

Ověřit možnosti použití kombinovaného označení lymfatických uzlin ca kolorekta barvivem a radioaktivním koloidem a vyhodnotit, která metoda je výhodnější z hlediska detekce sentinelové uzliny.

Metoda a postup

Vyšetřovali jsme skupinu pacientů s kolorektálním karcinomem. Aplikovali jsme radiofarmakum 99mTc Nanocoll cca 200-300 MBq společně s 1 ml Patent Blau v celkovém objemu 1,5-10 ml, submukosně či subserosně peritumorálně ve 4 místech, a to endoskopicky 3 hodiny před operací. Lymfatické uzliny jsme vyhledávali pomocí chirurgické gamasondy při operaci, kdy jsme positivní oblasti modré a aktivní označily barveným stehem a na oddělení patologie jsme na fixovaném preparátu rozdělili uzliny na modré a zároveň aktivní, na pouze modré a pouze aktivní. Z nich byly vytvořeny skupiny, které porovnáváme s výsledkem histologie a imunohistochemie.

Výsledky

U skupiny pacientů se zhotoveným SPECT/CT se nám podařilo ve 100% zobrazit sentinelovou uzlinu a určit její uložení, velikost a vztah k okolním strukturám.

Ve výše uvedených skupinách nalezených lymfatických uzlin zjišťujeme nepřesný záchyt barviva, které prochází sentinelkou uzlinou a barví mnohočetné další LU v mesokolu či mesorektu. V porovnání s nimi zůstává radioaktivní koloid většinou v 1-3 uzlinách a neprochází do dalších.

Závěry

Detekce sentinelových uzlin je úspěšnější při použití koloidu nežli barviva z důvodu velikosti částic a možnosti použití gamasondy při vyhledávání.

Použití barviva je důležité pro snadnější orientaci v mesokolu a mesorektu.

Myslíme si, že lymfatické mapování u pacientů s karcinomem kolorekta může zpřesnit staging a určit rozsah operace a aktinoterapie.

V budoucnu ulehčí také u některých skupin pacientů provedení endoskopické operace.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009