Mapování lymfatických uzlin u ca kolorekta.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 203

Autoři: Petr Libus; MUDr. Jiří Drápela; MUDr. Marcela Janoušková; MUDr. Jan Betlach; MUDr. Roman Boháč; MUDr. Ladislav Zadražil

Cíl
Koncepce sentinelové uzliny je známa již mnoho let u různých tumorů včetně kolorektálního karcinomu. V naší studii se snažíme zjistit použitelnost mapování lymfatických uzlin u operací kolorektálního karcinomu jejich biopsii, histologii a imunohistochemii.

Metoda a postup
Vyšetřovali jsme skupinu pacientů s kolorektálním karcinomem. Aplikovali jsme radiofarmakum 99mTc Nanocoll cca 100 -150 MBq v objemu 1,5 10 ml, submukosně či subserosně peritumorálně a to endoskopicky před operací, nebo při operaci po uvolnění tračníku. Skupina pacientů s endoskopickou aplikací byla vyšetřena SPECT/CT. U jedné ze skupin pacientů byla peroperačně aplikována také Patentblau. Lymfatické uzliny jsme vyhledávali pomocí chirurgické gamasondy při operaci a po operaci na resekovaném preparátu. Uzliny jsme označili a vyšetřili histologicky, popřípadě imunohistochemicky.

Výsledky
U skupiny pacientů se zhotoveným SPECT/CT se nám podařilo ve 100% zobrazit sentinelovou uzlinu a určit její uložení, velikost a vztah k okolním strukturám, což ulehčilo chirurgickému týmu její nalezení peroperačně.Počet nalezených uzlin byl přímo závislý na umístění tumoru. Mapování lymfatických uzlin vedlo v několika případech k rozšíření resekce střeva a ve dvou případech jsme nalezli aberantní lymfatickou cévu s akumulující lymfatickou uzlinou.

Závěry
Myslíme si, že lymfatické mapování u pacientů s karcinomem kolorekta může zpřesnit staging a určit rozsah operace a aktinoterapie.
V budoucnu ulehčí také u některých skupin pacientů provedení endoskopické operace.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008