METODIKA VOLUMETRICKÉHO VYHODNOCENÍ EFEKTU ONKOLOGICKÉ LÉČBY (RADIOTERAPIE A CHEMOTERAPIE) PŘI INOPERABILNÍ PROGRESI ČI VÝZNAMNÉM REZIDUU NÍZKOSTUPŇOVÉHO GLIOMU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 210

Autoři: MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.; MUDr. Ferdinand Třebický; MUDr. Alberto Malucelli; prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Východiska:

Kromě prokázaného pozitivního přínosu resekce je význam adjuvantní onkologické léčby (radioterapie a chemoterapie) u nízkostupňového gliomu WHO grade II stále kontroverzní. Z našeho pohledu je tedy nutné efekt této léčby exaktně hodnotit pomocí počítačové volumetrie. Volumetrické hod­nocení efektu léčby: Jako metodu objemového výpočtu výsledku léčby jsme použili objemovou analýzu manuální konturací T1 hypointenzity a T2 hyperintenzity vstupního stavu nádoru a snímků s 6-29měsíčním odstupem po ukončení onkologické léčby. Pro stanovení objemu nádoru jsme použili software StealthDTI (Medtronic, Minneaopolis, USA), pro analýzu byly využity axiální T1 a T2 vážené obrazy s vysokým rozlišením vhodné pro použití v módu multiplanar reconstruction (MPR). Pro náběr těchto obrazů byl použit přístroj Symphony 1.5T (Siemens, Erlangen, Německo).

Soubor pacientů a metody:

Hod­nocený soubor tvoří 7 pacientů, 5 žen a 2 muži, ve věkovém rozmezí 32-47 let (průměr 40 let). U všech byl základní typ tumoru určen histologickým vyšet­řením po resekci tumoru se snahou o radikalitu.

Výsledky:

U šesti pacientů se jednalo o objemovou progresi nádoru, která nemohla již z důvodu elokvence řešena další resekcí, u jedné pacientky byla léčba zahájena ihned po operaci pro signifikantní reziduum nádoru difuzně infiltrující primární motorickou kůru.

Závěr:

Počítačová volumetrie je slibnou metodou umožňující exaktní vyhodnocení významu neurochirurgické a onkologické terapie mozkových nádorů. V našem pilotním souboru jsme pomocí volumetrické kvantifikace pozorovali průměrnou 90% (73-100%) redukci objemu nádoru v T1 vážených obrazech a 73% (41-100%) redukci objemu nádoru v T2 vážených obrazech. U 5 ze 7 pacientů taktéž došlo po léčbě ke vzniku intratumorálních cyst. Kombinovaná on­kologická léčba u pacientů s nereskovatelným nízkostupňovým gliomem WHO grade II. indikovaná přes známky nízké proliferační aktivity může vést u signi­fikantní části pacientů k významné objemové regresi nádoru.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013