METODY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V DIAGNOSTICE KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XX. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 207

Autoři: Bc. Tereza Rossi; Bc. Hana Slezáková

Karcinom prostaty je v současnosti jedním z hlavních medicínských problémů mužské populace. Zhoubné nádory prostaty se vyskytují především u starších mužů, nad 50 let věku života. Nejvíce nemocných bývá ve věku mezi 70. a 80. rokem života. V posledních letech došlo k významnému nárůstu incidence to­hoto onemocnění, v České republice se pohybuje okolo 65/100 000 mužů. Nejčastějším histologickým nálezem je adenokarcinom, tvoří více než 95 % ma­ligních nádorů prostaty. Cílem tohoto stručného přehledu je poskytnout základní orientaci v zobrazovacích metodách nukleární medicíny, které se využívají k diagnostice a sledování účinnosti terapie u karcinomu prostaty na oddělení nukleární medicíny v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Mezi tyto me­tody patří vyšetření scintigrafie skeletu pomocí radiofarmaka 99mTc-MDP, která je poměrně citlivou metodou ke zjištění kostních metastáz a je indikována u všech pacientů. Další metodou ke zjištění rozsahu onemocnění a případných metastatických ložisek je vyšetření PET pomocí radiofarmaka 18-FDG. Pro lepší orientaci v anatomické lokalizaci lze toto vyšetření provést hybridním systémem PET/CT. Před radikální prostektomií (RAPE) provádíme vyšetření lymfoscintigrafii pomocí radiofarmaka nanokoloid značeným 99mTc, která umožňuje omezit rozsah operace a označit radiofarmakem sentinelovou uzlinu. Od února 2012 se na našem oddělení provádí také experimentální metoda vyšetření prostaty pomocí radiofarmaka 18F-cholinu na hybridním systému PET/CT. Indikací k vyšetření bývá zjištění rozsahu onemocnění, efektivita léčby a před zahájením terapie, kdy výsledek vyšetření může změnit léčebný postup.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013