Metylační analýza NSCLC: Frekvence hypermetylačního postižení vybraných genů v závislosti na histologickém typu nádoru a kuřáckém statusu

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Vědecký program

Číslo abstraktu: 2010_13

Autoři: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; A. Mészárosová; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Epigenetické změny vyšetřované u nemalobuněčného karcinomu plic představují především metylace tumor supresorových genů a modifikace histonů. Tyto změny mohou mít diagnostický i prognostický význam.

Metodika a pacienti: Autoři vyšetřovali hypermetylace genů CHFR, CDH13, RARB, APC, RASSF1A, CDKN2A (p 16) a MGMT. Metylační status byl analyzován v cytologických preparátech vzorků získaných při bronchoskopickém vyšetření metodikou MLPA.

Vyšetřeny byly vzorky od pacientů s ověřenou diagnózou nemalobuněčného karcinomu plic. Sledovány byly vztahy mezi přítomností metylací na uvedených genech a pohlavím, typy a stadii nádorů a kuřáckým statusem. Ke statistickému zhodnocení byly použity kontingenční tabulky, X2 test, Wilcoxonův nepárový test a Kruskal-Wallisův test.

Výsledky: Do studie bylo zařazeno 154 nemocných s diagnózou NSCLC III. - IV. stadia, kteří byli indikováni k systémové léčbě nebo k léčbě biologicky cílené. Úspěšně byl metylační stav vyšetřen u 66,6-79,6 % u jednotlivých vyšetřovaných genů. Žádný ze sledovaných genů nebyl prokazatelně metylován u 23,4 % souboru, nejčastěji metylovaným genem byl gen CDH 13 (46,6 % souboru) a geny APC a RASSF1A (33,3 a 30,7 %), nejméně často byly prokázány metylace u genů RARB (6 %), CHFR (5,9 %) a CDKN2A (p 16) (0,2 %). Častěji byly prokázány metylace genů CDH13 u žen (p < 0,01), u adenokarcinomů v porovnání se skvamózními karcinomy byly častěji nalezeny metylace u genu APC (p < 0,05) a genu CDH13 (p < 0,001), rovněž metylace všech genů byla častější u adenokarcinomů (p < 0,05). U nekuřáků byly ve srovnání s kuřáky častější metylace genu CDH 13 (p < 0,05) a byl prokázán trend k častějšímu výskytu metylace genu APC (p = 0,065).

Závěr: Autoři prokázali dobrou výtěžnost a reprodukovatelnost metody MLPA při vyšetřování metylačního statusu některých tumor supresorových genů. Prokázali i významné rozdíly v metylačním stavu těchto genů v závislosti na pohlaví nemocných, morfologických typech nádorů a na kuřáckém statusu pacientů.

Klíčová slova: epigenetika, nemalobuněčný karcinom plic, metylace, tumor supresorové geny

Práce byla podpořena grantem IGA MZ NS9718-4/2008.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2010