Minimální residuální choroba a detekce mutací v onkogenu K-ras u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XX. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 183

Autoři: Ing. Marcela Staňková; Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; A. Hahnnová; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Kolorektální karcinom patří svojí incidencí mezi nejčastější nádorová onemocnění ve vyspělých zemích, Českou republiku nevyjímaje. Nová biologicky cílená léčiva, které přicházejí i na náš trh, dávají těmto pacientům šanci na prodloužení délky života bez nemoci, případně vyléčení této nemoci. V případě biologicky cílené léčby nedochází k zatížení celého organismu léčbou, jako je tomu např. u chemoterapie. Avšak ne všichni pacienti na tuto moderní léčbu odpovídají. Ukazuje se, že jedním z faktorů ovlivňujících úspěšnost léčby pomocí Vectibixu (panitumumab) je status onkogenu K-ras.

Onkogen K-ras patří mezi významné nádorové markery. Tento gen kóduje protein s GTPázovou aktivitou, který je součástí signálních kaskád a zprostředkovává přenos podnětů z aktivovaných membránových receptorů do buněčného jádra, čímž dochází ke stimulaci buněčné proliferace a diferenciace. V průběhu karcinogeneze dochází často k bodovým mutacím ve 12. a 13. kodonu, které vedou k trvalé aktivaci tohoto proteinu. V případě biologické léčby pomocí Vectibixu, dochází k zablokování receptorů pro epidermální růstový faktor pomocí monoklonální protilátky. Je-li však mutován gen k-ras, nedochází k zablokování signálních kaskád a k zablokování buněčné proliferace. Aktivační mutace genu k-ras je negativním prediktivním faktorem v léčbě nejenom panitumumabem u pacientů s kolorektálním karcinomem. Přítomnost mutace je dále samostatným negativním prognostickým faktorem.

Ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou FN a LF Olomouc bylo v letech 2004-2006 na přítomnost miminální reziduální choroby (MRD) vyšetřeno více než 200 pacientů klinických stádií I-III operovaných pro kolorektální karcinom. Pacienti byly poté dispenzarizováni v převážné míře na Onkologické klinice FN a LF Olomouc, kde jim byla poskytnuta onkologická léčba dle standardních léčebných protokolů. U tohoto souboru byl retrospektivně stanoven status genu k-ras metodou PCR-ARMS. Byla provedena statistická analýza hodnotící vztahy mezi statutem genu k-ras, přítomností MRD, sérovými hladinami onkomarkerů CEA a CA 19-9, stagingem, gradingem a parametry přežití.

Aktivační mutace genu k-ras byla nalezena u 29,8% pacientů, což je v souladu s literárními údaji. Hodnocení závislosti statusu genu k-ras na všech sledovaných klinicko-patologických parametrech onemocnění bude předmětem samotného sdělení.

Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZCR NR/9076-4 a LC07017.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009