MÍRA EXPRESE EPIGENETICKÝCH MODULÁTORŮ V KARCINOMU CERVIXU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 148

Autoři: Mgr. Hana Ondryášová; MUDr. Vladimíra Koudeláková (Palková); Merlin Pereira; Ciaran Woodman; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Východiska:

Lidský papillomavirus (HPV) je zodpovědný za vznik více než 5 % všech nádorů. HPV infekce je prokazatelně asociována se vznikem karcinomu cervixu a dalších gynekologicko-onkologických onemocnění. Pro vznik karcinomu cervixu je infekce onkogenními podtypy HPV nezbytná, nicméně sama o sobě nedostatečná. Jsou nutné i genetické a/nebo epigenetické změny. K nejčastějším molekulární alterací v oblastech cervikální neoplasie patří DNA metylace. Metylaci DNA zajišťují dva typy metyltransferas (DNMTs), udržovací metyltransferasa (DNMT1), zajišťuje zachování metylačního vzoru při buněčném dělení a tzv. de novo metyltransferasy (DNMT3A, DNMT3B), nezbytné pro embryonální vývoj. Metylace je způsob, jak si buňky pamatují svou specializaci, re­gulují aktivaci a umlčování genů a změnu struktury chromatinu. Při vývoji karcinomu cervixu dochází ke změnám exprese epigenetických regulátorů a tím ke změnám exprese onkogenů a tumor supresorových genů. V karcinomech cervixu bývají hypermetylované, umlčené, promotory tumor supresorových genů pro p16, APC, E-kadherin, RAR-p, HIC-1, DAPK, BRCA1 a MGMT. V oblasti prekancerotických lézí cervixu dochází k hypometylaci, aktivaci, genu pro telomerasu (hTERT).

Cíl:

Projekt byl zaměřen na detekci míry exprese DNA metyltransferas (DNMT1, DNMT3A, DNMT3B) a proteinů, které ovlivňují jejich metylační schopnost (histon metyltransferasy EZH2 a WHSC1) v prekancerotických lézích a karcinomech cervixu. U všech námi sledovaných epigenetických regulá­torů byla popsána overexprese u řady nádorových onemocnění.

Závěr:

V rámci studie byl vyšetřen soubor 24 pacientek s prekancerózou a/nebo karcino­mem cervixu. U všech sledovaných markerů byla pozorována zvýšená exprese v prekancerózní tkáni i v nádorových buňkách. Sledované markery se pravdě­podobně účastní vývoje karcinomu cervixu již od raných stadií. Vyšší overexprese DNMT1 a DNMT3B byla navíc asociována s integrovanou formou HPV16, což pravděpodobně souvisí s větší agresivitou těchto nádorů. Pro potvrzení důležitosti nalezených změn je třeba provést analýzy na rozšířeném souboru pacientů.

Tato práce je podporována granty IGA UP LF_2013_015 a Biomedreg agresivitou nádoru či odpovědí na léčbu.CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013