Místo pánevní lymfadenektomie při radikální prostatektomii.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 227

Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; MUDr. Milan Král, Ph.D.; MUDr. Martin Hrabec; MUDr. Michal Grepl, PhD; MUDr. Aleš Vidlář

Úvod
Smysl lokoregionální lymfadenektomie u mužů s karcinomem prostaty (CaP) spočívá v upřesnění diagnózy CaP prokázáním či vyloučením mikrometastáz a stratifikaci mužů, kteří budou benefitovat z adjuvantní terapie. Stále je diskutována nezbytnost provedení lymfadenektomie u mužů s CaP s nízkým, středním a vysokým rizikem.

Materiál a metoda
Z klinických dat urologické kliniky byly hodnoceny radikální prostatektomie v letech 2003-2007. Byl sledován počet provedených lymfadenektomií, počet pozitivních histologických nálezů, hladiny PSA, výsledky histopatologického vyšetření.

Výsledky
Bylo hodnoceno 335 retropubických radikálních prostatektomii (RRP) s provedenou pánevní lymfadenektomií. Pozitivní průkaz metastáz byl zaznamenán u 35 pacientů (10,44 %) a z toho u pacientů s:

  • nízkým rizikem (PSA10, GS <, 5-6) v 4,41 % (3 z 65 pacientů)
  • středním rizikem (PSA10-20, GS 7) v 7,9 %(14 z 163 pacientů)
  • vysokým rizikem (PSA20, GS a 8-10) v 20 %(18 z 72 pacientů)

Diskuze
Dle současných publikovaných doporučení by mělo být provedení lymfadenektomie nabídnuto i pacientům s nízkým rizikem progrese CaP, neboť v této skupině je minimálně 4-6% záchyt pozitivních uzlin a správně provedená lymafedenektomie může oddálit a pozitivně ovlivnit jak biochemickou progresi, tak celkové přežití. U pacientů se středním a vysokých rizikem progrese zůstává provedení lymfadenektomie zlatým standardem léčby.

Závěr
Naše 10,44 % detekce pozitivních uzlin při RRP odráží pozitivní posun ve včasné diagnostice CaP, kdy jsou indikováni ke kurativnímu výkonu muži převážně s nízkým a středním rizikem progrese.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008