Močové mikroRNA jako neinvazivní biomarkery uroteliálního karcinomu močového měchýře

Konference: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p19

Autoři: Mgr. Jaroslav Juráček, PhD.; Bc. Barbora Peltanová; MUDr. Hana Mlčochová; MUDr. Michal Staník; MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Introduction

Uroteliální karcinom močového měchýře (UKMM) je nejčastější malignitou urinárního systému. Přesto že přibližně 80 % případů tvoří sval neinvadující karcinomy, asi 20 % z těchto tumorů progreduje do sval invadující formy. Cystoskopie představuje v současnosti základní diagnostickou metodu a to i vzhledem k poměrně nízké citlivosti. Tento fakt vedl k vývoji nových technologií a urinárních testů, přesto stále není znám dostatečně senzitivní biomarker, který by napomohl včas detekovat karcinom močového měchýře, popřípadě relaps onemocnění, který nastává až u 70 % případů. Mezi molekuly, které by vyhovovaly nárokům na takový biomarker patří mikroRNA, které vykazují výjimečnou stabilitu a dobré analytické vlastnosti i v tělních tekutinách včetně moči.

Materials/methods

Za pomocí Affymetrix miRNA mikroarrayí byly analyzovány expresní profily 1733 miRNA v močovém supernatantu 17 pacientů s UKMM (7 invazivní, 5 high-grade neinvazivní, 5 low-grade neinvazivní), 17 kontrol, 10 pacientů s renálním karcinomem a 4 infekcí močového traktu. Identifikované miRNA schopné rozlišit jednotlivé skupiny vzorků byly během tréninkové a validační fáze experimentu dále validovány pomocí metody qRTPCR na nezávislém souboru 100 pacientů s UKMM, 40 kontrol a 25 pacientů s renálním karcinomem.

Results and conclusions

Globální analýza exprese odhalila sadu 76 miRNA, které byly významně rozdílně exprimovány u UKMM ve srovnání se zdravými kontrolami (P < 0,01), z toho 64 zvýšeně exprimované u UKMM a 12 sníženě exprimované. Tyto miRNA vykazovaly specificitu i při srovnání s dalšími kohortami (renálním karcinom, infekce). Kromě toho bylo identifikováno také 23 miRNA, které dokázaly odlišit invazivní a neinvazivní formu UKMM (P < 0,01) a 18 miRNA rozdílně exprimovaných mezi high-grade a low-grade neinvazivní formou (P < 0,01). Na základě tréninkové fáze byl vyprofilován set tří miRNA schopných s vysokou citlivostí a specificitou odlišit pacienty s UKMM a zdravé kontroly. Diagnostický potenciál těchto miRNA byl následně potvrzen i během validační fáze. Výsledky studie jasně ukazují, že močové miRNA mohou sloužit jako citlivé a specifické biomarkery UKMM a po dalších validacích by mohly sloužit jako užitečný nástroj k navýšení senzitivity standartních diagnostických postupů.

Práce vznikla za podpory grantů Ministerstva zdravotnictví NT/13514 a NT/13547.

Datum přednesení příspěvku: 2. 12. 2015