MODERNÍ NÁSTROJE PRO SLEDOVÁNÍ DISTRIBUCE DOXORUBICINU VE SVALOVÉ TKÁNI

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 261

Autoři: Ing. Iva Blažková; Mgr. Markéta Vaculovičová (Ryvolová), Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Východiska:

Nádorová onemocnění představují v rozvinutých zemích jednu z nejčastějších příčin úmrtí s řadou vážných zdravotních komplikací. Široce používaným a vysoce účinným chemoterapeutikem je doxorubicin. V této práci jsme se zaměřili na detekci fluorescence doxorubicinu ve svalové tkáni.

Ma­teriál a metody:

Fluorescenční spektrum doxorubicinu bylo studováno na fluorimetru Tecan infinite M200 PRO (excitace: 480 nm, emise 520 až 850 nm). Fluorescence doxorubicin v tkáni byla detekována Carestream In-Vivo Imaging Systémem (excitace: 480 nm, emise: 600 nm). Aplikace doxorubicinu do svalové tkáně probíhala inzulinovou injekcí nebo infuzní soupravou.

Výsledky:

U doxorubicin bylo zaznamenáno významné koncentrační zhášení flu­orescence. Nejvyšší intenzita fluorescence byla detekována při koncentraci 63-125 µg/ml, u doxorubicinu rozpuště­ného v methanolu při 125-500 µg/ml. Intenzita fluorescence doxorubicinu aplikovaného do tkáně s objemem lineárně rostla. Doxorubicin je v tkáni detekovatelný do hloubky 3 mm (5 mm doxorubicin v metanolu).

Závěr:

Doxorubicin má významné fluorescenční vlastnosti, těchto vlastností lze využít při pozorování chování tohoto léčiva v tkáni, přítom­nost organického rozpouštědla tuto fluorescenci významně zvyšuje.

Obr. 1. Zvyšující se fluorescenční signál s aplikovaným objemovým množstvím doxorubi­cinu. Doxorubicin (63 µg/ml) aplikovaný do hloubky 5 mm v objemu 100 až 300 µl (excitace: 480 nm, emise.600nm).

Práce byla finančně podpořena projekty PGS09_2012, CYTORES P301/10/0356 a NANOLABSYS CZ.1.07/2.3.00/20.0148.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013