Modifikovaná technika radikální retropubické prostatektomie (RRP) a její přínos.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 226

Autoři: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; A. Khamzin; MUDr. Vítězslav Vít; MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.

Úvod
S narůstající detekcí karcinomu prostaty (KP) ve stadiu ohraničeném na prostatickou žlázu narůstá počet prováděných RRP. Tato operace prodělává od svého prvního provedení kontinuální vývoj a zdokonalování. Změny techniky, aplikované zejména v poslední době, umožnily dosahovat požadovaných onkologických principů při stále lepším zachování funkčních výsledků.

Materiál a metodika
Prospektivně jsme na souboru 95 pacientů, věku 44-75 let (průměr 63), u kterých byla v období 2005-2006 provedena změněnou technikou stejným operačním týmem RRP, hodnotili stav dosažení absence KP, močové kontinence a erekce. Pacienti byli sledováni 13-37 měsíců (průměr 26 měsíců). PSA operovaných pacientů se pohybovalo v rozmezí 2,3-17 ng/ml (průměr 6,4), klinické stadium T v rozmezí T1c-T3a. Změny operační techniky spočívaly v signifikantním zkrácení kožní incize, změně kontroly dorzálního venózního komplexu, lepší vizualizaci apexu prostaty a anteriorním uvolnění laterální prostatické fascie.

Výsledky
U 90 (95 %) pacientů bylo za 3 měsíce po operaci dosaženo bez hormonální léčby nedetekovatelné hodnoty PSA, 5 (5%) mělo detekovatelné hodnoty, u 9 (9,5%) došlo k postupnému nárůstu PSA později. Autoři korelují klinické a patologické stadium, aspekty selhání a další léčbu. U 92 (97%) bylo dosaženo plné kontinence (žádná potřeba pomůcek), 3 (3%) pacientů potřebují 1-2 vložky denně. 75 (76%) pacientů dosahuje erekce dostatečné pro pohlavní styk, z toho 25 (26%) s podporou PDE5 inhibitorů, (3%) s podporou PGE1. Autoři korelují výsledky se šetřením n-csvazků.

Závěr
Změna techniky umožňuje dosahovat velmi uspokojivých onkologických i funkčních výsledků. Přísnější indikace operace patrně může dále zlepšit výsledky onkologické a vyhnout se zbytečným operacím, zlepšování erekce je patrně možné ještě dále dosáhnout a zřejmě souvisí s procesem zvládnutí techniky šetření n-c svazků.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008