Monitorování žilních vstupů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: VIII. Podpůrná a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 062

Autoři: Zuzana Sýkorová; PhDr. Jana Kocourková

Sdělení přináší praktické informace o způsobu, jak jsou v MOÚ ošetřovány a dokumentovány průběhy žilních kanylací.
Pro poskytování jednotné správné komplexní ošetřovatelské péče o žilní vstupy je nezbytné vymezit v daném zdravotnickém zařízení kompetence v souladu s nadřízenými legislativními dokumenty. Na základě těchto dokumentů pak MOÚ koncipoval vlastní vnitřní řídící dokumenty – standardy ošetřovatelské péče související s přípravou a edukací pacienta před zavedením periferního nebo centrálního žilního katétru (na našem pracovišti také dlouhodobého tunelizovaného centrálního žilního katétru – portu), dále s vlastním zavedením a následným používáním a ošetřováním žilního vstupu.

Důraz je kladen na prevenci infekčních komplikací a zachování funkce – průchodnosti žilního katétru. Systémová opatření mají mimo jiné za cíl také to, aby o žilní vstupy pečovali výhradně kompetentní pracovníci.

Sdělení krok po kroku prezentuje cíle péče, evidenci proběhlé i plánované péče v ošetřovatelské dokumentaci i v nemocničním informačním systému Greyfox.

Jsou demonstrovány správné formulace zápisů do ošetřovatelské dokumentace, praktické používání přehledů pacientů se zavedenými žilními vstupy k plánování převazů, manažerské výstupy z modulu. Manažerské výstupy podávají odpovědným vedoucím pracovníkům přehled o celkovém počtu a druzích zavedených žilních vstupů ve sledovaném období, důvodech zavedení žilních vstupů, materiálu použitém k převazům, délce kanylací u jednotlivých druhů žilních vstupů a o důvodech ukončení – případně komplikacích kanylace.

Součástí sdělení je také seznámení s kritérii k provedení vnitřního auditu podle kterých byl vytvořen kontrolní list a jeho hodnocení.
Při provádění vnitřního auditu používáme také fotografickou dokumentaci – umožňuje nám aktuálně doložit správně ošetře-
né a označené žilní vstupy a pomáhá odhalit, argumentovat a napravovat drobné nedostatky.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007