Monitorovanie úrovne dodržiavania leukopenického režimu u rodičov hospitalizovaného dieťaťa s leukopéniou.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p007

Autoři: I. Gulášová; RNDr. Zuzana Bačíková, Ph.D.; E. Zacharová; prof. MUDr. Ján Breza (1948-), CSc.; MUDr. Ivan Riedl; M. Kyasová

Súhrn

Autori sa v dotazníkovom prieskume zamerali na získavanie informácií od rodičov hospitalizovaných detí s leukopéniou za účelom overenia si predpokladu, že rodičia dlhodobo hospitalizovaných detí majú viac informácií o dodržiavaní leukopenického režimu ako rodičia krátkodobo hospitalizovaných detí s leukopenickým režimom. Na rozdiel od tohto predpokladu, sa nepotvrdila pracovná hypotéza, že vekovo starší rodičia týchto detí chápu dodržiavanie leukopenického režimu lepšie ako vekovo mladší rodičia. Prieskumom sme tiež zistili, že viac ako polovica rodičov získalo dôležité informácie o leukopenickom režime od sestry. Zaujímavým zistením bolo, že zdravotnícki pracovníci informujú rodičov o leukopenickom režime na dostatočnej úrovni, no poskytnuté informácie nie sú pre rodičov leukopenických detí dostatočne zrozumiteľné, teda pre všetkých hospitalizovaných rodičov. Autori zistili, v čom vidia rodičia nedostatky - napríklad by si želali samostatné izby pre ich ich dieťa, lepšie udržiavanie hygienického štandardu na izbe, spracovanie zoznamu nevhodných a vyslovene zakázaných potravín, organizovanie stretnutia rodičov leukopenických detí pod odborným vedením.


Kľúčové slová

hospitalizácia, leukopenický režim, informovanosť, disciplína


Vymedzenie prieskumného problému


Prečo rodičia hospitalizovaných detí s leukopéniu nedodržiavajú leukopenický režim potrebný pre ich choré dieťa?

Ciele prieskumu


C1: zistiť či sú rodičia hospitalizovaných detí dostatočne informovaní o možných komplikáciách vyplývajúcich z nedodržiavania leukopenického režimu.

C2: zistiť či rodičia hospitalizovaných detí chápu význam dôležitosti dodržiavania leukopenického režimu

C3: overiť, či úroveň informovanosti zo strany zdravotníckych pracovníkov je pre rodičov hospitalizovaných detí s leukopenickým režimom dodostatočná.

C4: zistiť, či boli niekedy rodičia hospitalizovaných detí s leukopéniou upozornení zdravotníckym personálom, na riziká vyplývajúce z nedodržiavania leukopenického režimu.


Pracovné hypotézy

H1 Predpokladáme, že rodičia dlhodobo hospitalizovaných detí s leukopéniou majú vyššiu úroveň informovanosti o dodržiavaní leukopenického režimu ako rodičia u krátkodobo hospitalizovaných detí s leukopéniou.

H2 Predpokladáme, že starší rodičia hospitalizovaných detí s leukopéniou budú lepšie chápať význam dôležitosti dodržiavania leukopenického režimu ako rodičia vekovo mladší.

H3 Predpokladáme, že sestry, ktoré sú častejšie v kontakte s rodičmi hospitalizovaných detí s leukopéniou ich oboznamujú s leukopenickým režimom na vyššej úrovni ako lekári, ktorí s týmito rodičmi nie sú v kontakte tak často ako sú s nimi sestry.

H4 Predpokladáme, že rodičia dlhodobo hospitalizovaných detí s leukopéniou nie sú tak často upozorňovaní na dodržiavanie leukopenického režimu ako rodičia krátkodobo hospitalizovaných detí.


Základný súbor respondentov

Základný súbor respondentov tvoria rodičia hospitalizovaných detí v počte 60 rodičov z vybraného zdravotníckeho zariadenia detskej onkologickej kliniky v Bratislave.


Prieskumné metódy

Prieskum bol realizovaný dotazníkovou prieskumnou metódou – dotazníkom vlastnej konštrukcie, ktorý obsahoval 14 zatvorených položiek, 1 položka bola otvorená, s ktorou sme chceli získať vlastný názor rodičov vo vzťahu k uvedenej problematike. Dotazník bol anonymný a dobrovoľný.


Demografické údaje

Tabuľka 1 Veková štruktúra hospitalizovaných rodičov

Vek n %
18 - 30 18 30%
30 - 45 42 70%
45 a viac 0 0%
N 60 100%Tabuľka 2 Pohlavie respondentov

Pohlavie n %
žena 57 95%
muž 3 5%
N 60 100%

Základný súbor tvorili rodičia krátkodobo hospitalizovaných detí v počte 25% a rodičia dlhodobo hospitalizovaných detí v počte 75%.


Výsledky empirickej analýzy

Položkou 1 sme zisťovali pohlavie respondentov.Graf 1 znázorňujúci pohlavie respondentov. Položkou 1 sme zistili, že 95% respondentov tvorili ženy, 5% muži.Položkou 2 sme zisťovali vekový priemer rodičov.Graf 2 znázorňujúci vekový priemer rodičov. Položkou 2 sme zistili, že 70% rodičov je vo veku od 30-45 rokov, 30% je vo veku od 18-30 rokov.Položkou 3 sme zisťovali od kedy sa ich dieťa s leukopéniou lieči na oddelení.Graf 3 znázorňujúci začiatok liečby na oddelení. Položkou 3 sme zistili, že 25% rodičov tvorí krátkodobo hospitalizovaných, 75% tvoria rodičia dlhodobo hospitalizovaných detí.Položkou 4 sme zisťovali či rodičia majú dostatočné informácie o leukopenickom režime.Graf 4 znázorňujúci úroveň informovanosti rodičov o leukopenickom režime. Položkou 4 sme zistili že 85% rodičov malo dostatočnú úroveň informovaností /vedomostí/ o tom, čo predstavuje a čo obsahuje leukopenický režim, 15% rodičov malo nedostatočnú úroveň informovanosti o leukopenickom režime.Položkou 5 sme zisťovali, či boli rodičom vysvetlené možné komplikácie z nedodržiavania leukopenického režimu.Graf 5 znázorňujúci vysvetlené možné komplikácie z nedodržiavania leukopenického režimu. Položkou 5 sme zistili že 65% rodičom boli vysvetlené možné komplikácie vyplývajúce z nedodržiavania leupenického režimu u ich detí 25% rodičom neboli vysvetlené možné komplikácie, 10% rodičov si nepamätá, či im boli vysvetlené možné komplikácie z nedodržiavania leukopenického režimu.Položkou 6 sme zisťovali či rodičia chápu význam slovného spojenia leukopenický režim.Graf 6 znázorňujúci pochopenie významu slovného spojenia leukopenický režim. Položkou 6 sme zistili, že 60% rodičov chápe význam slovného spojenia leukopenický režim, 30% rodičov skôr áno, 10% rodičov odpovedalo skôr nie.Položkou 7 sme zisťovali či boli informácie o leukopenickom režime dostatočne zrozumiteľné.Graf 7 znázorňujúci či boli informácie o leukopenickom režime dostatočne zrozumiteľné. Položkou 7 sme zistili že pre 70% rodičov boli informácie o leukopenickom režime zrozumiteľné, pre 30% rodičov menej zrozumiteľné.Položkou 8 sme zisťovali od rodičov kto im poskytol informácie o leukopenickom režime.Graf 8 znázorňujúci zdroj informácii o leukopenickom režime. Položkou 8 sme zistili, že 55% rodičom poskytla informácie o leukopenickom režime sestra, 25% rodičom poskytol informácie lekár, 20% rodičov má informácie od rodičov iných hospitalizovaných detí.Položkou 9 sme zisťovali, kto zo zdravotníckych pracovníkov si nájde viac času na rozhovor, ak rodičia nepochopili význam slovného spojenia leukopenický režim.Graf 9 znázorňujúci čas na rozhovor ak nebol pochopený leukopenický režim. Položkou 9 sme zistili, že ak neboli pochopené informácie o leukopenickom režime najviac času na rozhor si našla sestra 55%, potom lekár 25%, iná osoba/rodič iného dieťaťa s leukopéniou/ v 20%.Položkou 10 sme zisťovali, či si rodičia myslia, že dodržiavajú leukopenický režim dostatočne.Graf 10 znázorňujúci dodržiavanie leukopenického režimu. Položkou 10 sme zistili, že 45% rodičov si myslí že určite dodržiavajú leukopenický režim, 35% odpovedalo asi áno, 10% odpovedalo možno a zvyšných 10% rodičov nevie posúdiť či dodržiava leukopenický režim na dostatočnej úrovni.Položkou 11 sme zisťovali či rodičov kontroluje niekto pri dodržiavaní leukopenického režimu.Graf 11 znázorňujúci kontrolu dodržiavania leukopenického režimu. Položkou 11 sme zistili, že 45% rodičov uviedlo odpoveď ‚áno kontroluje sa dodržiavane leukopenického režimu‘, 5% uviedlo, že nie, 10% rodičov odpovedalo myslím že nie, 40% rodičov nevedelo posúdiť, či ich niekto kontroluje pri dodržiavaní leukopenického režimu.Položkou 12 sme zisťovali či boli rodičia niekedy upozornení ak nedodržiavali leukopenický režim.Graf 12 znázorňujúci počet upozornených rodičov z nedodržiavania leukopenického režimu. Položkou 12 sme zistili že 25% rodičov bolo upozornených na riziká vyplývajúce z nedodržiavania leukopenického režimu, 55% rodičov nebolo nikdy na túto skutočnosť upozornených, 20% sa nepamätá či boli na riziká upozornený.Položkou 13 sme zisťovali či robí rodičom hospitalizovaného dieťaťa s leukopéniou problém dodržiavať leukopenický režim.Graf 13 znázorňujúci či robí rodičom ťažkosti dodržiavať leukopenický režim. Položkou 13 sme zistili, že 5% rodičov malo problémy s dodržiavaním leukopenického režimu, ďalších 5% rodičov skôr áno, 25% rodičov odpovedalo skôr nie, 65% nemalo problémy s dodržiavaním leukopenického režimu.Položkou 14 sme zisťovali či sa vyskytli u dieťaťa nejaké komplikácie v súvislosti s nedodržiavaním leukopenického režimu.Graf 14 znázorňujúci infomácie o komplikáciách v súvislosti s nedodržiavaním leukopenického režimu. Položkou 14 sme zistili, že až 85% rodičov si myslelo, že sa u ich detí nevyskytli žiadne komplikácie v súvislosti s nedodržiavaním leukopenického režimu, 10% rodičov tvrdilo, že sa komplikácie vyskytli u iného dieťaťa, 5% rodičov sa nevedelo k položenej otázke vyjadriť.Položka 15 bola otvorenou položkou, v ktorej nás zaujímalo v čom vidia rodičia nejaké nedostatky, čo by sa mohlo zmeniť k lepšiemu.Graf 15 znázorňujúci nedostatky a zároveň čo by sa mohlo zmeniť k lepšiemu v súvislosti s leukopenickým režimom. Položkou 15, ktorá bola otvorená sme zistili, že 80% rodičov si myslí, že hygiena a čistota na izbách s leukopenickým režimom je nedostatočná, 20% rodičov by bolo radšej keby sa deti nemešali s deťmi ktoré nie su leukopenické.Diskusia

V pracovnej hypotéze H1 sme predpokladali, že rodičia dlhodobo hospitalizovaných detí majú viac informácií o dodržiavaní leukopenického režimu ako rodičia krátkodobo hospitalizovaných detí. Zistili sme, že 15% rodičov má len čiastočné informácie o tom, čo znamená leukopenický režim. Týchto 15% rodičov tvoria rodičia krátkodobo hospitalizovaných detí.Graf 16 znázorňujúci informácie o leukopenickom režime s počtu krátkodobo hospitalizovaných a dlhodobo hospitalizovaných rodičov. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H1 sa nám potvrdila. V pracovnej hypotéze H2 sme predpokladali, že vekovo starší rodičia hospitalizovaných detí budú chápať dodržiavanie leukopenického režimu lepšie ako vekovo mladší rodičia. Môžeme konštatovať že pracovná hypotéza H 2 sa nám nepotvrdila, pretože nezáleží na veku, aby rodič pochopil, čo znamená leukopenický režim. V pracovnej hypotéze H3 sme predpokladali, sestry, ktoré sú častejšie v kontakte s rodičmi hospitalizovaných detí ich oboznamujú s leukopenickým režimom častejšie ako lekári, ktorí s týmito rodičmi nie sú v kontakte tak často ako práve sestry. Zistili sme, že 55% rodičov získalo dôležité informácie o leukopenickom režime od sestry. 25% rodičov od lekára, 20% rodičov získalo informácie od inej osoby/rodiča hospitalizované dieťaťa s rovnakou diagnózou/.

Graf 17 znázorňujúci zdroj poskytnutých informácií. Na základe uvedeného môžeme konštatovať že pracovná hypotéza H3 sa nám potvrdila. V pracovnej hypotéze H4 sme predpokladali že rodičia dlhodobo hospitalizovaných detí nie sú tak často upozorňovaní na potenciálne komplikácie a riziká vyplývajúce z nedodržiavania leukopenického režimu ako rodičia krátkodobo hospitalizovaných detí.

Graf 18 znázorňujúci počet upozornených krátkodobo hospitalizovaných rodičov.

Graf 19 znázorňujúci počet upozornených dlhodobo hospitalizovaných rodičov. Na základe uvedeného môžeme konštatovať že pracovná hypotéza H4 sa nám potvrdila. Prieskumom sme zisťovali prečo rodičia hospitalizovaných detí nedodržiavajú leukopenický režim na dostatočnej úrovni. Na základe informácií z dotazníka /odpovedí rodičov/ sme zistili, že väčšina rodičov je dostatočne informovaných o možných komplikáciách v súvislosti s nedoržiavaním leukopenického režimu. Zistili sme že, že viac ako polovica rodičov chápe dôležitosť významu dodržiavania leukopenického režimu. Ďalej sme zistili, že zdravotnícki pracovníci na dostatočnej úrovni informujú rodičov o leukopenickom režime a že poskytnuté informácie nie sú ale dostatočne zrozumiteľné pre všetkých hospitalizovaných rodičov. Zistili sme že najviac času na rozhovor s rodičmi si nájde sestra. V dotazníku sme dali rodičom priestor aj na ich vlastný názor. Chceli sme zistiť, v čom vidia rodičia nedostatky, čo by sa mohlo zmeniť k lepšiemu. Zo získaných odpovedí môžeme povedať, že rodičia by si želali inú, lepšiu úroveň komunikácie zo strany lekárov a sestier. Z hľadiska dodržiavania leukopenického režimu by si želali samostatné izby pre ich dieťa a nemiešať ich s deťmi, ktoré nie sú leukopenické, lepšie udržiavanie izby v čistote, mohol by byť napísaný zoznam ako dodržiavať leukopenický režim, zoznam zakázaných potravín. Rodičia by boli ochotní sa sami starať o hygienu izby, mohla by byť aj pestrejšia strava z kuchyne. Niektorí rodičia by si želali z času na čas organizovať stretnutia rodičov leukopenických detí pod odborným vedením vedením – multidisciplinárneho tímu/psychológ, fyzioterapeut, onkológ, hematológ a podobne/.


Adresa autorky:

Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

Narcisová 40

821 01 Bratislava

Slovenská republika

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010