Monoklonální protilátky v léčbě non-Hodgkinských lymfomů

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Maligní lymfomy a leukémie

Číslo abstraktu: 129

Autoři: MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.

Non-Hodgkinské lymfomy exprimují na povrchu buněk velké množství znaků specifických pro výchozí buněčnou linii (CD znaky) i pro konkrétní maligní klon (idiotypické imunoglobuliny a T-receptory). Řada těchto molekul hraje úlohu v přenosu signálů (CD3, CD4, CD19, CD52, B a T receptory) a tudíž představuje atraktivní cíl aktivní i pasívní imunoterapie. Antiidiotypové protilátky se zatím v léčbě lymfomů neuplatnily vzhledem k nutnosti přípravy speciální protilátky pro každého konkrétního pacienta, v současné době však probíhají studie fáze III hodnotící účinnost vakcinace proti idiotypickému peptidu.
Historicky první řadu protilátek pro léčbu lymfoidních malignit představuje CAMPATH-1 proti znaku CD52. V současné době používaná humanizovaná forma (Campath-1H, alemtuzumab) je účinná v léčbě chronické lymfatické leukémie a některých periferních T-lymfomů (T-prolymfocytová leukémie, mycosis fungoides). Campath-1H je užíván i v transplantační medicíně k prevenci reakce štěpu proti hostiteli. Léčba pomocí Campath 1H může být provázena řadou komplikací, jako jsou infúzní reakce, neutropenie, trombopenie a aktivace oportunistických infekcí, zejména CMV. Campath 1H není účinný v léčbě nodálních B a T lymfomů.
Protilátka IDEC C2B8 (anti-CD20, Rituximab, MabThera) je nejdéle podávanou monoklonální protilátkou v České republice. V monoterapii dosahuje tato protilátka zhruba 70% odpovědi u dosud neléčených pacientů s folikulárním lymfomem, 50% odpovědi u předléčených pacientů s indolentními lymfomy a 33% odpovědi u pacientů se zrelabovaným a rezistentním agresívním B-lymfomem. Doba trvání odpovědi je zhruba 1 rok, ale je možno jí prodloužit na dvojnásobek při podání osmi dávek namísto běžných čtyř. Rovněž kombinace MabThery s alfa-interferonem prodlužuje trvání odpovědi u pacientů s indolentními lymfomy oproti MabTheře samotné.
V současné době je MabThera užívána především v kombinaci s chemoterapií a to jak u indolentních, tak u agresívních lymfomů. U indolentních lymfomů umožňuje tato kombinace dosáhnout většího množství kompletních a molekulárních remisí než samotná chemoterapie, a to jak v primoléčbě, tak u relapsů plánovaných k transplantaci (in vivo purging před sběrem periferních progenitorových buněk). U agresívních lymfomů byla prokázána účinnost v primoléčbě u pacientů nad 60 let s difusním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL), kde použití MabThery s chemoterapií CHOP snižovalo počet událostí (úmrtí, progrese, relaps) o 42% oproti samotnému CHOP. Obdobných výsledků bylo dosaženo i u mladších, méně rizikových pacientů. Přes extenzívní užívání chemoterapie s MabTherou u mladších pacientů s rizikovým či zrelabovaným DLBCL neexistují žádné randomizované studie, je tedy nutno výsledky srovnávat s historickými kontrolami. Záchranná léčba RICE (MabThera, ifosfamid, karboplatina, etoposid) vedla k 57% kompletních remisí oproti 27% v historické skupině léčené ICE a k nesignifikantně lepšímu 2-letému přežití po transplantaci. Do čtvrté studie České lymfomové skupiny pro primoléčbu rizikových DLBCL bylo zatím hlášeno 31 pacientů, 100% z nich dosáhlo léčebné odpovědi a celkové přežití a přežití bez selhání léčby je 87%, resp. 83% při mediánu 9 měsíců sledování (2-20 měsíců).
90Y-antiCD20 (ibritumomab tiuxetan, Zevalin) je radioaktivně značená antiCD20 protilátka, registrovaná v EU v letošním roce pro léčbu relapsů indolentních lymfomů. Monoterapie Zevalinem vede k80% odpovědí u zrelabovaných indolentních lymfomů oproti 56% u MabThery, doba do progrese je však srovnatelná. Zevalin je účinný i u transformovaných folikulárních lymfomů a CD20+ lymfomů rezistentních na MabTheru. V současné době probíhají klinické studie, kombinující tento radioimunokonjugát s konvenční či vysokodávkovanou chemoterapií. Na jejich základě bude možno lépe definovat místo této protilátky ve spektru přípravků k léčbě CD20 pozitivních lymfomů.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004