MOZKOVÉ METASTÁZY KARCINOMU LEDVINY

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin - operační léčba

Číslo abstraktu: 017

Autoři: V. Kaliská; MUDr. Pavel Dušek; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; MUDr. Lubomír Hyršl; MUDr. Matúš Chocholatý; as. MUDr. Štěpán Veselý; L. Teršípová

ÚVOD
Metastázy do mozku se makroskopicky jeví jako dobře ohraničené útvary obklopené pseudopouzdrem. Incidence metastáz do mozku je ve velkých autoptických studiích kolem 11 %. Metastázy karcinomu ledviny do mozku předznamenávají špatnou prognózu a dvě třetiny z nich se v průběhu onemocnění stávají symptomatickými. Časná detekce mozkových metastáz, agresivní léčba systémového onemocnění a terapeutická strategie zahrnující neurochirurgické dstranění metastáz či jejich stereotaktické ozáření, může nabídnout nemocnému šanci na delší přežití a zlepšení kvality života. Medián přežití bez léčebné intervence je přibližně jeden měsíc (1) .
Harada a spol. (2) léčili 18 nemocných s metastázami karcinomu ledviny do mozku. 17 pacientů bylo symptomatických. Operační resekci metastáz podstoupilo 12 nemocných, 6 nemocných v biologicky špatném stavu mělo jenom podpůrnou léčbu. Jeden rok od stanovení diagnózy mozkových metastáz přežívalo 43,2 % všech pacientů (64,8 % ve skupině aktivně léčených pacientů a žádný z pacientů na symptomatické terapii). Kvalita života operovaných pacientů se dramaticky zlepšila.
Hoshi a spol. (3) referovali o 42 nemocných s metastázami karcinomu ledviny do mozku léčených gama nožem. Neurologickou symptomatologii mělo 40 nemocných a po radiochirurgickém výkonu se výrazně zlepšila u 80 % z nich. První rok přežilo 44,9 % pacientů. Medián přežití po léčbě gama nožem byl 12,5 měsíců.
Vyšetření mozku pomocí CT či NMR nepatří ke standardním vyšetřovacím metodám v diagnostice pacientů s karcinomem ledviny ani v průběhu sledování po radikální nefrektomii. Uvedená vyšetření jsou indikovaná pouze u symptomatických pacientů.

SOUBOR
Do souboru jsme zahrnuli 7 pacientů po radikální nefrektomii pro karcinom ledviny v období let 1982 až 2005, u kterých jsme diagnostikovali mozkové metastázy.

VÝSLEDKY
U všech 7 pacientů bylo histologicky stanoveno stádium minimálně pT3a G2. U jednoho pacienta byla symptomatická metastáza mozku prvním projevem onemocnění. Celkem pět pacientů mělo současně i plicní metastázy, tři nemocní metastázy do skeletu.
Tři pacienti podstoupili neurochirurgický zákrok, 1 pacient radiochirurgické odstranění metastáz a u 3 pacientů byla možná pouze symptomatická péče. Medián přežití od diagnózy mozkových metastáz byl 4,4 měsíce (6 měsíců u aktivně léčených pacientů a 2,3 měsíce u pacientů na symptomatické terapii).

ZÁVĚR
Časná diagnostika mozkových metastáz karcinomu ledviny je důležitá z hlediska šance na delší přežití. U pacientů po radikální nefrektomii pro pokročilý nádor by se v rámci pooperačního sledováni mohla zvážit i možnost vyšetření mozku pomocí CT.

LITERATURA
  1. KAWACIUK, I. Prognóza karcinomu ledviny. Praha : Galén, 2005, s. 161–162.
  2. HARADA, Y., NONOMURA N., KONDO M., et al. Clinical study of brain metastasis of renal cell carcinoma. Eur Urol, 1999, Sep; 36, No. 3, p. 230–235.
  3. HOSHI, S., JOKURA, H., NAKAMURA, H., et al. Gamma-knife radiosurgery for brain metastasis of renal cell carcinoma: results in 42 patients. Int J Urol, 2002, Nov, 9, No. 11, p. 618–625.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006