Možnosti a limity neoadjuvantní terapie u karcinomu prsu

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu III.

Číslo abstraktu: 050

Autoři: MUDr. Marie Bendová, CSc.

Autorka v práci poukazuje na stále se zvyšující podíl aplikace neoadjuvantní terapie u pacientek s karcinomem prsu a změnu sekvence léčebných modalit ve prospěch předoperační léčby.

Vytyčuje cíle neoadjuvantní terapie s ohledem na plánovaný chirurgický výkon a další léčbu a prognózu pacientek. Podává příklady léčebných možností neoadjuvance a možnosti využití jednotlivých léčebných agens (hormonů, klasických cytostatických preparátů, biologických přípravků) a dokumentuje analýzu na klinických studiích, které tuto tematiku zpracovávají, včetně trialů dosud probíhajících.

Na vlastním materiálu je z klinického pohledu ukázáno a hodnoceno využití, monitorace odpovědi a efekt neoadjuventní terapie s dopadem na typ operační léčby. Obrazová dokumentace pak doplňuje teoretická východiska a konfrontuje je s praktickými výsledky kombinované terapie v běžné praxi u pacientek s karcinomem prsu na pracovišti, které je jedním z klinických center soustřeďujících se na diagnostiku a léčbu maligních nádorů.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008