Možnosti analýzy nákladové účinnosti z dat klinické studie

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace a hodnocení onkologické péče

Číslo abstraktu: 191

Autoři: R. Šebesta; MUDr. Jiří Novák; Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; MUDr. Pavel Andres, MBA

S tím, jak roste nákladová náročností léčby, se zvyšuje význam ekonomických analýz ve zdravotnictví. Nezřídka se objevují diskuse nad obecnými metodologickými problémy při zpracovávání těchto analýz, ale již méně autorů se věnuje konkrétním problémům při praktickém provádění ekonomických analýz, např. při získávání informací a podkladů.
Příspěvek se zabývá možností využití konkrétní klinické studie k provedení analýzy nákladové účinnosti (cost effectiveness analysis, CEA). Předmětem posuzované klinické studie (fáze III) bylo hodnocení efektu léčby gemcitabinem v kombinaci s novým studiovým lékem u pacientů s pokročilým nádorem pankreatu. Na základě této studie se autoři pokusili identifikovat výhody a nevýhody využití klinických studií v oboru klinické onkologie, jako jednoho z možných informačních zdrojů pro ekonomické analýzy obecně.
Informace o účinnosti léčby (např. léčiv) je v klinické studii obsažena vždy, problémem zůstává převedení účinnosti na „vhodnou jednotku“. Informace o nákladech léčebných postupů jsou dosažitelné obtížněji, proto je relativně větší část příspěvku věnována problému identifikace, měření a možnému ocenění nákladů.
Závěrem autoři konstatují, že ne všechny klinické studie jsou vhodné pro provádění CEA, a pokoušejí se vymezit konkrétní požadavky na informace tak, aby klinické studie byly využitelné alespoň pro účely CEA z pohledu poskytovatele zdravotní péče.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004