MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ TERAPIE U POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chirurgická léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 041

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.

Terapie pokročilých stádií karcinomu prsu je doménou především nechirurgických modalit.
Chirurgické řešení však v některých případech může nabídnout pacientce účinné řešení jejích problémů a přispět k léčbě. Dovolujeme si tedy připomenout oblasti, kde chirurgické řešení minimálně stojí za úvahu.
K pokročilým stádiím můžeme počítat lokoregionálně pokročilé nálezy, pacientky s přítomností vzdálených metastáz, a pochopitelně relapsy.

 1. Primárně pokročilé tumory
  • Okrajově k této problematice patří i chirurgické řešení po neoadjuvantní chemoterapii, pokud je tato podávána u rozměrnějších tumorů
  • Rozsáhlé exofytické nebo ulcerované tumory.

 2. Recidivy a lokoregionální relapsy
  • Lokální recidivy v terénu po parciálních i radikálních mastektomiích;
  • Lokální recidivy a residua po nechirurgické terapii;
  • Uzlinové relapsy v axille, event. nadklíčku.

 3. Vzdálené metastázy

S výjimkou operací po neaodjuvantní chemoterapii, kde jsou běžnou součástí terapie, je operační řešení ve všech dalších situacích vhodné jedině po individuálním posouzení a patří do rukou chirurga se zkušeností v této oblasti.

Jak pokročilé tumory, tak relapsy v oblasti prsu je obvykle nutno řešit formou ablačního výkonu; řešení formou konzervativního výkonu je možné jen výjimečně, v některých případech však může být vhodné. Při řešení pokročilých tumorů v oblasti prsu nastává někdy problém rozsahu výkonu, v některých případech je nutná resekce pektorálních svalů, zcela výjimečně lze uvažovat i o resekci hrudní stěny v celém rozsahu. Kromě hloubky resekce nastává někdy problém v plošném rozsahu, který nedovoluje prostou suturu. V těchto případech se lze uchýlit ke krytí kožním lalokem z okolí, při větším rozsahu pak lze využít laloku muskulokutánního. Určitým východiskem z nouze může být i omentoplastika.

Relapsy a rozsáhlá postižení uzlinových oblastí, především axilly, mohou znamenat také ohrožení krvácení, existuje možnost nahlodání cév, v mnohých případech pak tlak metastáz může působit lymfedém. Operační odstranění těchto metastáz může v mnohých případech paradoxně přinést výrazný ústup lymfedému.

Operace rozsáhlého postižení axilárních uzlin je technicky poměrně náročná a vyžaduje dobrou znalost operativy v této oblasti. Je nutno podotknout, že dissekce v těchto případech pravidelně zasahuje kompletní III. etáž axilly.

Vzdálené metastázy u karcinomu prsu se většinou vyskytují vícečetně, a tedy jejich chirurgické odstranění obvykle, s výjimkou patologických fraktur nosného skeletu, není na místě. V případě solitárního postižení jediného orgánu je však chirurgická resekce smysluplným řešením, které by mělo být upřednostněno.

Jakkoliv chirurgické řešení u pokročilých karcinomů nebývá obvykle na prvním místě, je třeba, aby její možnosti v této oblasti byly brány v potaz a v indikovaných případech byla tato léčba pacientkám nabízena.

Datum přednesení příspěvku: 1. 12. 2006