Možnosti komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a array-CGH při detekci prognostických markerů u neuroblastomu

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 005p

Autoři: Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; Dr. Vladimíra Vránová; E. Nečesalová; Dita Žežulková; L. Štefančíková; Mgr. Hana Filková; MUDr. Pavel Mazánek; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Současný rozvoj molekulární medicíny klade stále vyšší požadavky na vývoj nových cytogenetických a molekulárně biologických metod, které by umožňovaly co nejkomplexnější analýzu genomu nádorové buňky a tím i stále přesnější stanovení vhodných genetických markerů charakterizujících biologické vlastnosti jednotlivých nádoru.
Neuroblastom patří k vysoce maligním embryonálním nádorům dětského věku. Vychází z nezralých, nediferencovaných buněk sympatiku (z buněk primordiální neurální lišty, které v embryonální fázi vývoje osídlují sympatická ganglia, dřeň nadledviny a další oblasti). Neuroblastom je charakteristický svou výraznou genetickou rozmanitostí, která způsobuje jeho různorodé klinické chování, což v poslední době vedlo k odhalení mnoha cytogenetických a molekulárně biologických markerů, pomocí kterých lze predikovat chování tohoto onemocnění a upřesnit volbu individuální terapie.
Ke stratifikaci jednotlivých pacientů v klinické praxi byla doposud užívána následující kriteria: klinické stadium (INSS), věk v době diagnózy, NMYC amplifikace, histologie (tzv. Shimadova klasifikace) a DNA index. V současnosti však do běžné klinické praxe začínají pronikat i další cytogenetické markery ovlivňující stratifikaci pacientů s neuroblastomem. Mezi nové prognostické znaky, které jsou součástí nové léčebné strategie COG (Children´s Oncology Group) patří nově i průkaz del 1p a 11q LOH.
Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu i důležitosti nových prognostických cytogenetických markerů u neuroblastomu se stává při vyšetřování vzorků nádorové tkáně stále efektivnější používání nových molekulárně cytogenetických metod zaměřených na celogenomový screening chromozomových abnormalit.
V letech 1998–2006 bylo v Laboratoři molekulární cytogenetiky OLG FN Brno ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie FN Brno provedeno molekulárně cytogenetické vyšetření primární nádorové tkáně celkem u 50 dětí s neuroblastomem.
Ke komplexní identifikaci prognosticky významných cytogenetických znaků byly používány techniky interfázní fluorescenční hybridizace (IFISH), komparativní genomová hybridizace (CGH) a komparativní genomová hybridizace s vysokým rozlišením (HR-CGH). Jsou prezentovány naše první výsledky vyšetření pacientů s neuroblastomem pomocí technologie array-CGH (GenoSenzorArray 300).
Naše práce shrnuje cytogenetické nálezy u pacientů ve vztahu ke klinickým údajům a dokumentuje přínos jednotlivých metod k detekci prognostických markerů u neuroblastomu.
Práce byla podpořena VZ MŠMT 0021622415 a grantem IGA NR9125-4/2006

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006