Možnosti léčby spinálních metastáz karcinomu prsu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu - pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 146

Autoři: MUDr. Radim Grosman; doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.; MUDr. Vladimír Tichý

Úvod
Radikální operace nádorového postižení páteře je vzhledem k anatomickým poměrům velmi obtížná. Omezujícím faktorem jsou jak mícha a nervové kořeny, tak cévy. Do nedávné doby byly radikální operace ve smyslu onkologické radikality prakticky nemožné. Jednalo se pouze o paliativní intralézionální výkony, jejichž cílem bylo uvolnit útlak nervových struktur, páteř stabilizovat a zabránit tak jejímu kolapsu s následnou para či kvadruplegií. V poslední době je v určitých případech u metastáz do hrudní a bederní páteře indikována operace radikální s odstraněním obratlového těla „en block“ ve dvou kusech.

Materiál a metody
Na naší klinice bylo v letech 19842004 (20 let) operováno 682 pacientů s nádorovým postižením páteře, z toho bylo 74 pacientek (11 %) s metastázou karcinomu prsu. Doba od operace prsu do operace metastázy byla průměrně 45 měsíců (4-276měsíců). Z našeho souboru žije v současnosti 12 žen, a zemřelo 45 žen, průměrná doba přežití po operaci páteře je 23,2 měsíců (0–62měsíců). U 17 pacientek se nám nepodařilo údaje o přežití získat. Neurologický nález jsme hodnotili podle Frankelovy klasifikace. Ve skupině A byly 2 pacientky u obou došlo ke zlepšení na hodnotu B, u 1 pacientky ve skupině B došlo ke kompletnímu zlepšení do skupiny E, ve skupině C bylo18 pacientek u 11 žen nedošlo ke zlepšení a u 7 došlo ke zlepšení do skupiny D (6 žen) a E (1 žena), ve skupině D byly 4 pacientky u jedné došlo ke zlepšení a ve skupině E bylo 49 pacientek, ve dvou případech došlo po operaci ke zhoršení neurologického nálezu (skupina B a D). Nejzávažnější komplikací bylo jedno úmrtí 5. den po operaci pro velké krevní ztráty, dále se u jedné pacientky objevila slinná píštěl, lx migroval K drát a ve 3 případech došlo k infektu v ráně s nutností operační revize U 8 pacientek došlo k lokální recidivě s nutností operační revize, 1x byly nutné 2 revize.
K indikaci výkonu a jeho radikality užíváme Tomitovu klasifikaci (Spine 2001), kde je hodnoceno origo primárního tumoru, počet a kurabilita orgánových metastáz a počet kostních metastáz. Tuto klasifikaci jsme pak zpětně aplikovali na všechny pacientky.
Při součtu 8-10 bodů operace není indikována v naší skupině nebyla pacientka s více než 7 body.
Při výsledku 6-7 bodů u pacientek s mnohočetným metastatickým rozsevem a nastupující neurologií, je indikován paliativní zákrok tj. prostá zadní dekomprese (široká laminektomie). V případě vzniku neurologického postižení hraje velkou roli časnost operace, protože při déletrvající paréze či při plegii dojde velmi rychle k ireverzibilním změnám a neurologické postižení je nevratné.
Ve skupině pacientek se 4-5 body indikujeme marginální nebo intralézionální resekci, jde o výkony přední zadní či kombinované s odstraněním obratlového těla či jeho části, jeho náhradu a zároveň stabilizaci páteře.
Pokud jde o solitární metastázu (2-3 body) v současné době indikujeme širokou marginální resekci (en block), jde však o kombinovaný výkon s omezenou indikací i lokalizací.

Výsledky
Metastázy do krční páteře jsou vzhledem k vysoké vulnerabilitě a nemožnosti en block resekce posuzovány samostatně. V první skupině, byl paliativní výkon u jedné pacientky indikován vzhledem k věku, marginální intralézionální resekce byly dříve standardním radikálním výkonem. Ve druhé skupině jsme v 6 případech měli volit radikálnější postup, přesto zde nedošlo k lokální recidivě, naopak ve 3. skupině u jedné pacientky byl vzhledem k biologickému věku výkon radikálnější. Tab. 1.

Závěr
Výsledky ukazují, že náš přístup k léčení metastáz karcinomu prsu by měl být daleko aktivnější zvláště u solitárních metastáz při příznivé prognóze základního onemocnění. Onkochirurgická radikalita je omezena anatomickými poměry, přesto tyto operace mohou na dlouhou dobu odstranit či zmírnit kruté bolesti, zachovat mobilitu pacientek, jejich aktivní pohyb a sebeobsluhu a zlepšit tak výrazně kvalitu života.


Tabulka 1

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005