Možnosti logopedické intervence u pacientů s orofaciálními nádory

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 41

Autoři: MUDr. Eva Baborová; MUDr. Zuzana Lebedová

Předneseno pod názvem: Intervence u pacientů s orofaciálními nádory

Abstrakt

 Úkolem logopeda při práci s pacienty s nálezem nádoru v orofaciální oblasti je především včasné vstoupení do léčebného procesu, seznámení pacienta s následky operace a radioterapie, které může logoped svými prostředky ovlivnit. Ve většině případů dochází ke vzniku potíží, které ovlivňují bezpečné polykání některých nebo všech konzistencí potravy. Logoped provází pacienta od začátku terapie.

V první řadě je nutné stabilizovat bezpečný příjem potravy – tzn. správně diagnostikovat problémy všech  fází  polykání.  Fáze  dělíme  z logopedického  hlediska  na  fázi  přípravnou,  orální,  faryngeální  a ezofaryngeální.

Pri logopedické diagnostice používáme různé metody. Výsledkem klinického vyšetření je celkový obraz polykacích obtíží a nastavení intenzivní terapie polykání.

Jelikož dysfagií a problémy s ní spojenými jsou ohroženi téměř všichni tito pacienti, je úkolem ošetřujícího lékaře provést u každého z nich základní screening umožňující rozpoznání potíží včetně těch, které pacient sám nevnímá. Příkladem jsou tiché aspirace nedoprovázené reflexním kašlem. Součástí přednášky je seznámení s tímto krátkým vyšetřením.

V rámci rehabilitace je stěžejní mezioborová spolupráce pro vytvoření optimálního rehabilitačního postupu. Logoped používá různé kompenzační techniky, polykací manévry, úpravy konzistence potravy a speciálni rehabilitační postupy. Pokud je to možné, cílem je obnovení bezpečného úplného příjmu potravy per os.Dysfagický tým VFN

Nutriční specialisté - Amb. nutričí podpory IV. IK, VFN

Radiolog - Radiodiagnostická klinika, VFN

Neurolog - Neurologická klinika, VFN

ORL lékař

- Foniatrická klinika, VFN

- Dětská ORL klinika FN Motol(FEES)

Stomatolog, stomatochirurg - Stomatologická klinika, VFN

Kliničtí logopedi - Neurologická a Foniatrická klinika, VFNI. Co může logoped pacientům nabídnout?

II. Jaké poruchy polykání se u pacientů s orofaciálními nádory vyskytují?

III. Jaká jsou specifika logopedické terapie?

IV. KazuistikaI. Co může logoped pacientům nabídnout:

 • Terapii poruchy řeči
 • Terapii poruchy polykání v přípravné, orální a faryngeální fázi polykání
  • Diagnostika dysfagie
  • Terapie dysfagie
  • Konzultace ohledně typu neorální ýživy
  • Spoluúčast při rozhodování o zavedení orální x neorální výživy

Cílem terapie je obnovit v co největší možné míře bezpečný a pro pacienta komfortní příjem potravy per os!!!Terapie poruch polykání

 • Kompenzační techniky - změna toku potravy a eliminace symptomů poruchy polykání bez změn patofyziologie polykání
 • Terapeutické techniky - změna patologie polykání
 • Kombinace kompenzačních a terapeutických technikKompenzační techniky

 • Posturální techniky
 • Techniky na zlepšení senzorického vstupu
  • zvýšení termální a chuťové intenzity sousta
  • modifikace množství
  • modifikace konzistence sousta (zahušťovadla - Thicken up, Thicken up clear, Nutilis)
  • Termálně - taktilní stimulace
 • Konzultace při zhotovování intraorálních protézTerapeutické techniky

 • Terapie nepřímá - nácvik polykání pouze na slinách z důvodu aspirace
 • Terapie přímá - nácvik polykání tekutin a potravin různé konzistence
 • Cvičení orální kontroly a rozsahu pohybů v ústech, faryngu a laryngu
 • Cvičení na zvýšení orální senzomotoriky
 • Manévry v polykáníII. Jaké poruchy polykání se u pacientů vyskytují

 • Obtíže vyplývající z narušení anatomie a fyziologie orgánů po chirurgickém zákroku
 • Obtíže vyplývající z negativních následků radioterapie a chemoterapie (mukositida, otoky, stenóza jícnu, osteoradionekróza...)
 • Obtíže vyplývající z povahy základného onemocnění - reakce pacientů na pokusy o zavedení orálního příjmu - recidiva základního onemocněníPolykací obtíže vyplývající z narušení anatomie a fyziologie orgánů hlavy a krku po chirurgickém zákrokuČást obtíží je shodná s obtížemi pacientů s neurogenní dysfagií:

 • narušení motoriky
 • narušení senzitivity - vnímání chuti, teplot, orální stereognózie
 • zpožděné spouštění polykacího reflexu
 • nižší citlivost kašlacího reflexuObtíže související s TS kanylou

 • narušená elevace a protuze hrtanu při polykání
 • Nižší subglotický tlak - horší polykání
 • prostory dutiny ústní, orofaryngu, nasofarybgu, hypofaryngu jsou nedostatečně provzdušněné - dochází ke změnám citlivosti
 • nemožnost provádět cvičení na zlepšení polykání


Obtíže související s dlouhodobým zavedením TS:

 • zvýšené produkce tracheálního sekretu
 • zkrácený dech, chronický kašel
 • stenóza trachey ( i funkční) komplikuje odstranění TS
 • psychická závislost pacienta na respiraci přes TS kanylu - strach z jejího odstranění
 • atrofie, fibróza svalů, které kvůli TS nelze v dostatečném rozsahu cvičit Polykací obtíže vyplývající z negativních následků radioterapie a chemoterapie

 • Xerostomie
  • "zahlenění"
  • změny senzitivity DÚ
  • horší snášenlivost protetických pomůcek v ústech
  • častější infekce DÚ
  • netolerance sušších potravin
 • menší svalová síla ozářených svalů - horší přípravná, orální, faryngeální fáze polykání
 • menší rozsah u pohybů čelisti vázaný na přípravnou fázi polykáníIII. Specifika logopedické terapie:

(Logemann,J.A.: Evaluaation and treatment of swallowing disorders, 1998, Doayle,P.C.,Keith,R.L:,Editors: CVontemporary Considerations in the Treatment and Rehabilitation of Head and Neck Cancer, 2005)

 • Seznámit pacienta, před započetím komplexní léčby, s důsledky týkající se zhoršeného polykání
 • Seznámit pacienta s možnostmi terapie logopedem nejpozději do 14ti dnů po chirurgickém zákroku
 • Vymezit pacientovi terapeutické cviky rozsahu pohybů jazyka, čelisti a hrtanu ještě před zahájením radioterapie
 • Zajistit pacientovi bezpečný příjem potravy - určit vhodou konzistenci potravy - klinické vyšetření doplněné videofluoroskopickým vyšetřením
 • Instruovat pacienta s pokračováním logopedické terapie v průběhu a po radioterapii
 • Posouzení intraorální protézy, která by mohla pozitivně ovlivnit polykání
 • Management xerostomie
 • Zahájit terapii nejdéle do 3 měsíců po komplexní léčbě
 • Pokud si pacient stěžuje na "zahlenění", vždy objektivně vyšetřit polykací akt!Co potřebujeme

Včasné odeslání pacienta do péče logopeda, a to i v případě, že dosud není ukončena chemoterapie nebo radioterapie

www.klinickalogopedie.cz

seznam logopedických ambulancí

Datum přednesení příspěvku: 20. 10. 2012