Možnosti nových přístupů v adjuvantní léčbě karcinomu prsu

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: V. Systémová léčba

Číslo abstraktu: 024p

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Současné možnosti léčby

 • Hormonální (ovariální suprese+TAM u premenopauzálních, up-front IA u postmenopauzálních)

 • Biologická (trastuzumab, lapatinib a jejich kombinace, bevacizumab)

 • Chemoterapie:
 • v dnešní době upřednostňována sekvenční (PACS01, FinHER, ECOG 1199…)

Problematika adjuvantní CHT

 • volba optimálního režimu ?
  – viz. HERA

 • délka podávání ?
  • 4-6 cyklů(cca 18-24tý)
  • 9 cyklů (3xAC-3xT-3xCMF.. BIG2-98/TAX-315)
  • 12 cyklů (4xEPI-4xT-4xCMF.. Taxit 216)
 • specifikace podle podskupin

 • - často přínos v populaci celkové, u podskupin není signifikantní, stejně ale u většiny není jejich rozlišování podstatné : HR±,N ±, věk, menstruační stav
 • podávat ji u HR+ vůbec?


Oxfordská metaanalýza 9/2006

 • Nejsou známé prediktory pro indikaci taxanů (ani nebudou!), řídíme se jen podle faktorů prognostických
 • Nejvýznamnější dlouhou dobu HER2, nyní ale TOPO II alfa (při něm téměř vymizí prediktivní hodnota HER2) – zařadit do kliniky, neboť DOXO jeTOPO II inhibitor a měl by být použit
 • 1.taxany vedou k redukci RR úmrtí o 15-20% (soubor 70.000pac., v 10 letech absolutní přínos 5,1%, 2p<0,00001, mnoho studií mělo anthracyklin jako kontrolní skupinu
 • 2.při hodnocení úmrtí z jiné příčiny(toxicita léčby) je v 15 letech absolutní benefit taxanů 5,2%
 • 3.nejnižší přínos ve skupině N+ (>4) pro jejich špatnou prognozu, celkově je ale RR zlepšeno o 19%
 • 4.Věk není faktorem, redukce RR ve všech skupinách o cca 20%
 • 5.HR nejsou faktorem, redukce RR o cca 19%, tj. u ER+ i ER-absolutně o 5,5% (na 50.000 pac.)
Výsledky první/druhé interim analýzy účinnosti
(cutoff 30.6.2005/1.11.2006)

 • Medián doby follow-up= 23/36 měsíců

 • 322/462DFS příhod

  • Relaps karcinomu
  • Druhá nová malignita
  • Smrt

 • 84/185 úmrtí
Závěr BCIRG 006

 • Analýza celkového přežití(OS) nemocných, při mediánu sledování 36 měsíců:
  • Přidání trastuzumabu má větší efekt u žen bez postižení uzlin
  • V rameni AC-TH41% redukce rizika smrti (podle HR 0.59, což je ekvivalentem 69% zlepšení celkového přežití), ve srovnání s ramenem AC-T.
  • Rameno TCH dosahuje 34 % redukce rizika smrti (HR 0.66, což je ekvivalentem 52% zlepšení v celkovém přežití), ve srovnání s ramenem AC-T.
  • TCH se v hodnocení OS neliší od AC-TH, oba jsou efektivnější než AC-T, režim TCH je však ze všech režimů nejméně toxický
 • U nemocných s HER 2 pozitivním karcinomem prsu v adjuvanci, přidání trastuzumabu ke standardní chemoterapii nadále významně zlepšuje přežití.
 • Přidání trastuzumabu ve formě neantracyklinové chemoterapie TCH nezvyšuje výskyt městnavé srdeční slabosti.
 • Po oznámení efektu trastuzumabu u 1,6% žen v rameni AC-T proveden cross-over k podávání Herceptinu


Závěry I.

 • Používat raději sekvenční režimy CHT, nebo TCH
 • Kombinace chemoterapie a biol.léčby trastuzumabem významně prodlužuje období bez příznaků(DFS) a celkové přežití(OS) ve srovnání se standardní adjuvantní chemoterapií u nemocných s HER2+ časným karcinomem prsu
 • Režim bez anthracyklinů je při srovnatelném efektu lépe tolerován - méně vedlejších účinků co do četnosti i závažnosti
 • Role anthracyklinů v adjuvantní léčbě časného karcinomu prsu je diskutabilní – kardiotoxicita, leukemie (?)


Závěry II.

 • Vzhledem k jednoznačně prokázanému přínosu zařadit biol. terapii již do adjuvance
 • U pacientek HR+ v jakémkoliv věku po CHT pokračovat sekvenčně v léčbě hormonální
 • Pravděpodobným standardem radioterapie v budoucnu ozáření parciální

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007