Možnosti ovlivnění rozvoje malnutrice u onkologického pacienta ve vyšším věku

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 204

Autoři: Mgr. Tereza Malá

Malnutrice (podvýživa) je stav, ke kterému dochází tehdy, pokud je příjem základních energetických substrátů a bílkovin nižší, než je potřeba organismu. U dlouhodobě nemocných a starých lidí bývá tendence nižšího příjmu energie a nutrientů v porovnání s pacienty nižších věkových skupin. U zdravých jedinců obvykle nepřináší proces stárnutí sám o obě závažnější obtíže spojené s výživou a trávicím ústrojím. Stav výživy onkologických seniorů ale ovlivňuje řada faktorů související se samotným onemocněním nebo léčbou. Postupné změny v mechanismu příjmu a zpracování potravy ať již přinášené samotným stárnutím nebo způsobené onkologickým onemocněním a léčbou, se týkají všech etáží trávicího traktu. Příčinou vzniku a rozvoje malnutrice tak může být ztráta dentice, xerostomie, parestezie a afekty v dutině ústní, poruchy polykání, gastroezafageální reflux, poruchy žaludeční a střevní činnosti, zácpa.
Mnohé tyto příčiny jsou ovlivnitelné zdravotním personálem. Jde o výběr vhodné diety, péči o dutinu ústní, správnou hydrataci, péči o pravidelné vyprazdňování, tišení bolesti. Sestra musí aktivně vyhledávat rizikové pacienty v oblasti vzniku malnutri-ce a snažit se zmírnit vliv faktorů a příčin vzniku podvýživy. Na Masarykově onkologickém ústavu projde každý pacient při příjmu screeningem rizik vzniku malnutrice. Při zjištěném riziku sestra okamžitě zahajuje nezbytné kroky vedoucí ke snížení tohoto rizika. Je plně zodpovědná za adekvátní péči o dutinu ústní (Tantum verde, Corsodyl), zahajuje objektivní monitoraci stravy, sleduje hydrataci a vyprazdňování pacienta, případné bolesti (VAS škálou minimálně 3x denně a při každém bolestivém píku). Zajišťuje také kontakt s dietní sestrou a poradnou pro zdravou výživu, nabízí potravinové doplňky a přídavky. V konečném důsledku tak sestra ovlivňuje nejen vznik a rozvoj malnutrice, ale i celý vývoj pacientova stavu jak v kurativní, tak paliativní péči o onkologicky nemocné seniory.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005