MOŽNOSTI VYNECHÁNÍ ADJUVATNÍ RADIOTERAPIE

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie; Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 48p

Autoři: MUDr. Lucie Šimková; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Ivan Švach, Ph.D.; MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA

Úvod:

Nádor prsu je v současné době v důsledku zvyšující se průměrné délky života populace často diagnostikován u pacientek starších 70 let. Obvyklým operačním postupem u starších pacientek je provést mastektomii s cílem vyhnout se následné radioterapii nebo prs zachovávající výkon následovaný adjuvantní radioterapií prsu. Cílem této studie bylo zkoumat potřebu adjuvantní radioterapie u starších pacientek a posoudit možnost vynechání radioterapie u skupiny těchto pacientek. Zvažovali jsme vynechání radioterapie u pacientek s nízce rizikovým karcinomem prsu (pozitivní estrogenové a progesteronové receptory, proliferační index Ki 67 pod 14 %, grade 1 nebo 2, Her 2 negativní onemocnění), které byly po prs šetřícím zákroku léčeny pouze adjuvantní hormonální terapií.

Metody:

Provedli jsme rozsáhlé vyhledávání v databázi pacientek, které byly léčeny pro karcinom prsu na Onkologické klinice FN Olomouc a Chirurgickém oddělení Nemocnice Atlas ve Zlíně v letech 2004 - 2008. Identifikovali jsme 738 pacientek, z nichž 190 pacientek (25,7 %) bylo starších než 70 let. Po přezkoumání databáze těchto pacientek pouze u 9 pacientek (4,7 %) došlo k vynechání adjuvatní radioterapie a to ať již z důvodu výše uvedeného nízkého hrizika, eventuálně v případě vyššího rizika po podepsání negativního reverzu při nesouhlasu s radioterapií. U těchto pacientek byla sledována doba do progrese a celkové přežití. V případě úmrtní pacientky, byla zjištěna příčina smrti k vyloučení recidivy onemocnění.

Výsledky:

Celkem 9 pacientek podstoupilo prs záchovný operační výkon (8 pacientek podstoupilo kvadrantektomii, 1 pacientka lumpektomii, u 8 pacientek byla provedena biopsie sentinelové uzliny, u 1 pacientky byla provedena disekce axily kvůli pozitivitě sentinelové uzliny, u 1 pacientky nebyla provedena biopsie sentinelové uzliny ani disekce axily). Pacientky byly sledovány po dobu 50 měsíců. U žádné pacientky se nepotvrdila lokální recidiva v průběhu sledovaného období: Dvě pacientky zemřely v důsledku vzdálených metastáz bez místního relapsu a jedna pacientka zemřela v důsledku srdečního selhání. Dvě pacientky nesplňovaly naše vstupní kritéria (jedna pacientka s pozitivními uzlinami pN3 a jedna pacientka s velikostí nádoru nad 2 cm a negativními estrogenovými receptory), nicméně jelikož odmítly adjuvantní radioterapii a podepsaly informovaný souhlas, byly také zařazeny a hodnoceny.

Všechny pacientky s pozitivními hormonálními receptory obdrženy adjuvantní hormonální terapii po dobu 5 let (tamoxifen či inhibitory aromatázy). Jedna pacientka s pN3 obdržela adjuvantní chemoterapii s následnou hormonální terapií.

Závěr:

Cílem této práce je zdůraznit možnost zvážení vynechání adjuvantní radioterapie po prs záchovném výkonu u pacientek s časným a nízce rizikovým karcinomem prsu ve věku nad 70 let a s přihlédnutím k celkovému stavu pacientky, asociovaným onemocněním, možným komplikacím způsobených denním dojížděním na radioterapii a osobní preferencí pacientky. Vynechání adjuvantní radioterapie poskytuje příležitost pro ženy podstoupit prs záchovný výkon a vyhnout se pooperační 7 týdenní adjuvantní radioterapii. Dle našich zkušeností a z publikovaných randomizovaných dat se zdá, že tento postup je bezpečný pro vybrané skupiny pacientek nad 70 roků věku.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013