MRSA - Nemocniční superbakterie

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S02

Autoři: B. Žišková; K. Hercová

V minulosti se většina infekcí, způsobených stafylokokovými bakteriemi léčila určitými druhy antibiotik, příbuznými penicilínu. Během posledních padesáti let je léčba těchto infekcí obtížnější, protože stafylokokové bakterie získaly odolnost.

Tyto odolné bakterie se nazývají: MRSA – METHICILIN REZISTENTNÍ STAPHYLOCOCCUS AUREUS.

MRSA patří mezi nebezpečné původce nosokomiálních nákaz.

Výskyt se stále zvyšuje a představuje pro pacienty vážné epidemiologické riziko.

ZDROJ INFEKCE:
 • kolonizovaný pacient (přítomnost MRSA na kůži a v nose, bez infekčních příznaků);

 • pacient s infekcí (přítomnost MRSA, zánětlivý proces a další příznaky infekce);

 • zdravotnický personál (kolonizovaný nebo s infekcí);

 • kontaminované prostředí.


Zvýšené riziko infekce MRSA u onkologických pacientů:

 • opakovaná hospitalizace;

 • předcházející léčba antibiotiky;

 • předcházející kolonizace multirezistentními mikroorganismy;

 • dermatitida a kožní léze;

 • katetrizace - močové katetry, žilní vstupy;

 • vyšší věk.


PŘENOS INFEKCE MRSA:
 1. Prostřednictvím rukou ošetřujícího personálu kontaminovanými při kontaktu
  • s kolonizovaným nebo infekčním pacientem;

  • s kolonizovanými nebo infekčními místy na těle ošetřujícího personálu;

  • s pomůckami, předměty, přístroji a povrchy kontaminovanými tělními tekutinami obsahujícími MRSA.


 2. Prostřednictvím kontaminovaných vyšetřovacích přístrojů, nástrojů a pomůcek.


Vzhledem ke stoupajícímu výskytu MRSA byly v ČR vypracovány konkrétní postupy, které jsou uplatňovány při zajišťování přísného bariérového režimu u zdrojového pacienta s MRSA.

Jedná se o izolaci pacienta, zásady vstupu osob a transport materiálu, postupy při osobní hygieně pacienta, používání ochranných oděvů, jednorázových pomůcek, rukavic a likvidace infekčního materiálu.

Zavedení jednotného protiepidemického režimu v péči o pacienty s výskytem MRSA v rámci zdravotnického zařízení je jedním ze základních opatření v prevenci šíření nosokomiálních nákaz, nutným i k přerušení cesty přenosu infekce na ostatní pacienty a zdravotnický personál.

Hygiena rukou musí zůstat nepostradatelnou součástí všech postupů boje s infekcí. Je třeba pravidelně opakovat školení všeho personálu, s cílem zlepšit dodržování hygieny rukou.

KAZUISTIKA:
Pan Jan 79 let - hospitalizován pro Ca oropharyngu s postižením krčních uzlin.
Zahájena léčba radioterapií. Po 5 týdnech léčby dochází k vzestupu teplot a reakcí v dutině ústní.
Výsledek kultivace – Staphylococcus aureus - kmen rezistentní k Oxacilinu! - MRSA.
Zajištěna hygienická opatření pro pacienta i ošetřující personál.
Pacient třetí den umírá.

Dopad nosokomiálních nákaz na nemocnost, úmrtnost a výši ošetřovacích nákladů je podstatný. Dochází k prodloužení doby hospitalizace a zvýšení nákladů nejen léků, ale i zdravotnického materiálu.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005