Multicentrická česko-slovenská studie adjuvantní chemoterapie perorálním vinorelbinem u nemalobuněčného karcinomu plic

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_13

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Jiří Chalupa; MUDr. Leona Koubková; Mgr. Jana Švecová; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Dimka Sixtová

Úvod

Význam adjuvantní chemoterapie po radikální operaci NSCLC stadií II a IIIA byl prokázán v několika multicentrických studiích a velké metaanalýze (LACE). Méně průkazný je efekt u stadia IB, u stadia IA nemá adjuvantní chemoterapie význam. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití vinorelbinu v kombinaci s cisplatinou.

Vlastní práce

Práce prezentuje dosavadní výsledky prospektivní multicentrické studie adjuvantní chemoterapie (ACT) s použitím cisplatiny – CDDP (80 mg/m2) nebo karboplatiny – CBDCA (AUC 5) s vinorelbinem (25 mg/m2 D1 i.v. a 60 mg/m2 D8 podaným perorálně). Po radikální resekci, ACT (4 cykly v 21denním režimu) byla podána pacientům se stadiem IB, II a IIIA NSCLC ve 21 českých a slovenských centrech. Výběr CDDP nebo CBDCA byl založen na preferenci podle zvyklostí jednotlivých center. Byla hodnocena proveditelnost, toxicita a krátkodobé přežívání nemocných. ACT byla aplikována 154 vybraným pacient ům (110 mužů, 44 žen, medián věku byl 63 let) v době od 12. 1. 2005 do 5. 12. 2008. Z nich bylo 89 kuřáků, 49 exkuřáků a 16 nekuřáků. Chirurgicky byla potvrzena stadia IB u 46 pacientů, IIA u 18 pacientů, IIB u 38 pacientů a IIIA u 52 pacientů.

Výsledky

CBDCA byla aplikována u 77 a CDDP u 77 pacientů, u 4 došlo k přechodu na CBDCA. Léčba byla prováděna ambulantně. Bylo podáno 586 cyklů (průměrně 3,81 na jednoho pacienta, u CDDP 3,77, u CBDCA 3,84), 84 % pacientů dokončilo 4 plánované cykly ACT. Důvodem, proč 25 pacientů ukončilo ACT předčasně, byla hematologická toxicita u 8 pacientů, nehematologická toxicita u 9 pacientů a jiné důvody u 8 pacientů. Nejčastější toxicita WHO stupně 3/4 byla neutropenie u 10,3 %, leukopenie u 4 %, anémie u 4,5 %, trombocytopenie u 1,9 %, alopecie u 2,9 %, nausea u 5,8 %, neurotoxicita, průjem a mukositida u 0,7 %. Signifikantně vyšší incidence neutropenie (p 0,034) a významně vyšší incidence zvracení (p 0,055) byly u režimu s CDDP. Nesignifikantně vyšší incidence anémie (p 0,054) byla u režimu s CBDCA. Během zatím krátké doby sledování (medián 0,96 roku) zemřelo 22 pacientů (14,3 %), u 9 pacientů (5,8 %) došlo k recidivě a 123 pacientů (79,9 %) žije bez progrese nemoci.

Závěr

Adjuvantní chemoterapie s vinorelbinem podaným perorálně 8. den cyklu se jeví jako proveditelná a dobře tolerovaná léčba u radikálně resekovaných nemocných s NSCLC. Tolerance byla významně vyšší u třítýdenního cyklu ve srovnání s dříve používaným čtyřtýdenním cyklem a týdenním podávání vinorelbinu (ve studii ANITA). Prezentovaná studie pokračuje vyhodnocováním trendů celkového přežívání, přežívání jednotlivých skupin a intervalu bez nemoci. Budou hodnoceny tyto parametry: dosažená dávková intenzita cytostatik, celkový počet podaných cyklů, vliv stagingu, rozdíly mezi léčbou CDDP a CBDCA, věkové aspekty, vliv pohlaví apod.

Studie byla podpořena grantem MZ IGA NS-9959-3

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009