Mutace EGFR a k-ras onkogenů jako prediktorů účinnosti tyrozinkinázových inhibitorů u pacientů s NSCLC

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_04

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Barbora Belšánová; MUDr. František Brůha; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; MUDr. Dana Jančaříková; MUDr. Jana Krejčí; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Mutace genu pro EGFR a k-ras se pokládají za významné prognostické i prediktivní faktory pro výsledek biologicky cílené terapie inhibitory tyrozinkinázy (gefitinib, erlotinib). Autoři referují o výsledcích genetických vyšetření 223 nemocných léčených gefitinibem v rámci programu časného přístupu v letech 2002–2005 a 59 nemocných léčených erlotinibem v letech 2005–2007. Mutace byly vyšetřovány ze vzorků nádorové tkáně s využitím laserové mikrodisekce, analýza mutací EGFR a k-ras byla prováděna kombinací fragmentační analýzy a DNA sekvenování a separací heteroduplexů v teplotních gradientech.

 

Nemocní léčení erlotinibem v letech 2005–2007:

 n = 77, muži 52, ženy 25, prům. věk 61,5 let, rozmezí 41–81 let.
Epidermoidní Ca 39, adenokarcinomy 32, anaplastické a n.s. NSCLC 6.
Geneticky vyšetřeno: 59 nemocných, z toho epidermoidní 30, adenokarcinomy 26, anaplastické a n.s. NSCLC 3.
Mutace EGFR nalezeny u 5 pac., 3 muži a 2 ženy, všichni adenokarcinomy.
Mutace k-ras nalezeny u 6 nemocných – 5 mužů a 1 žena, adenokarcinomy 3, epidermoidní Ca 3.

Nemocní s TTP ≥ 3 měsíce    
Epidermoidní Ca 7  
Adenokarcinomy 10  
Anaplast. a n.s. NSCLC 1  
Z geneticky vyšetřených 5/18 27,8 %
Nemocní bez mutací 10/48 20,8 %
EGFR mutace 4/5 80 %
K-ras mutace 1/6 16,7 %
EGFR mutace nevyšetřeny u TTP ≥ 3 měsíce u 2 pac. s adenokarcinomy.

Závěr:

Na základě našich výsledků předkládám algoritmus, který by měl pomoci vyhodnotit prognózu nemocných podle jejich EGFR statusu, pohlaví a typu nádoru. Podle našich závěrů doporučujeme vyšetřovat EGFR mutace u pacientů s adenokarcinomy, kde je zvažována léčba inhibitory tyrozinkinázy. Pacienti s k-ras mutacemi sice mohou z této léčby rovněž profitovat, při progresi je však vhodné zvážit chemoterapii II. nebo i III. linie.

Podporováno IGA MZ NR 9087-3

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007