MUTACE GENU EGFR, KRAS A PIK3CA U PACIENTŮ S NSCLC SKVAMÓZNÍ HISTOLOGIE A JEJICH VÝZNAM PRO PREDIKCI EFEKTU LÉČBY EGFR-TKI

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 124

Autoři: MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Úvod:

Tyrozinkinnázové inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR-TKI) představují efektivní možnost léčbby lokoregionálně pokročilého nebo metastatického stadia NSCLC. Byly identifikovány některé genetické alterace, které predikují efekt této cílené léčby. Aktivační mutace genu EGFR před­stavují všeobecně uznávaný prediktor dobrého efektu léčby EGFR-TKI. Další mutace, jejichž význam je zkoumán představují mutace genu KRAS a genu PIK3CA. Mutace genů EGFR a KRAS jsou časté u pacientů s adenokarcinomem, u pacientů se skvamóznním NSCLC jsou vzácné a jejich význam je málo ob­jasněn. Cílem naší práce bylo objasnění prediktivního významu mutací EGFR (delece na exonu 19, bodové mutace na exonu 21), KRAS (mutace na exonu 1) a PIK3CA (mutace ne exonu 9) u pacientů s pokročilým NSCLC, kteří byli léčeni EGFR-TKI.

Soubor pacientů a metody:

Soubor geneticky testovaných pacientů čítá celkem 223 pacientů s pokročilým stadiem NSCLC (stadium IIIB a IV), z toho 179 pacientů bylo léčeno EGFR-TKI (erlotinib, gefitinib). Genetické vyšet­ření bylo provedeno metodou denaturační kapilární elektroforézy a PCR sekvenace.

Výsledky:

Aktivační mutace genu EGFR byla prokázána u 16 (7,2 %) pa­cientů, mutace KRAS byla prokázána u 16/215 (7,4 %) pacientů a mutace PIK3CA u 8/208 (3,8 %) pacientů. Nebyl prokázán významný rozdíl v PFS (p = 0,425) i OS (p = 0,673) v souvislosti s aktivační mutací genu EGFR. Nebyl prokázán významný rozdíl v PFS (p = 0,12) v souvislosti s mutací genu KRAS, ale bylo zde pro­kázáno kratší OS (p = 0,039) u pacientů s KRAS mutací. Nebyl prokázán významný rozdíl v PFS (p = 0,197) i OS (p = 0,687) v souvislosti s mutací genu PIK3CA.

Závěr:

Výsledky naší studie prokázaly vyšší incidenci aktivačních mutací genu EGFR a genu KRAS a srovnatelnou incidenci mutací genu PIK3CA v porovnání s publikovanými daty. Analýzy přežití pacientů neprokázala význam těchto mutací pro predikci efektu léčby EGFR-TKI u pacientů s pokročilým NSCLC skvamózní histologie a tito pacienti by k léčbě EGFR-TKI neměli být vybíráni na základě těchto genetických vyšetření.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013