Mutační analýza genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve FN Brno.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Téma: 13. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 110

Autoři: Mgr. Blanka Robešová, CSc.; Mgr. Monika Bajerová; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Mojmír Moulis; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

     Úvod

   Cílená léčba tyrozinkinázovými inhibitory genu EGFR (EGFR-TKI) je podmíněna testováním mutačního stavu genu EGFR. U pacientů s NSCLC je analyzována oblast tyrozinkinázové domény, zasahující do exonů 18 – 21 genu EGFR. Výskyt aktivační mutace v této oblasti je spojován s preferenční odpovědí na léčbu EGFR-TKI a s lepší prognózou.

   Cíl

   Prezentovat výsledky a zkušenosti pracoviště za období X/2010 – II/2012.

   Metody

   DNA z fixované nádorové tkáně (FFPE) po morfologické konfirmaci byla izolována pomocí QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (QIAGEN) nebo DNA Sample Preparation Kit (Roche). Pro mutační analýzu genu EGFR jsou zavedeny metody: fragmentační analýza FA s hladinou senzitivity 5 % (exon 19), alelická diskriminace AD s detekčním limitem 5 % (L858R exon 21), přímá sekvenace s limitem 25 % (bodová mutace exon 21) a 10 % (delece exon 19), PNAClamp EGFR Mutation Detection Kit (PANAGENE) s detekčním limitem 2,5 % (29 somatických mutací v exonech 18-21). Metody jsou validovány externí kontrolou kvality (UK NEQAS).

   Výsledky

   V období X/2010 – II/2012 bylo otestováno 151 vzorků od 141 pacientů. Mutace v genu EGFR byla zachycena u 13 pacientů (9,2 %). Četnost výskytu delece v exonu 19 byla 5,0 % (7 pacientů), četnost bodové mutace L858R v exonu 21 byla 3,5 % (5 pacientů). U jednoho pacienta se vyskytla mutace v exonu 20 (0,7 %). Delece v exonu 19 tvoří 53,8 %, bodová mutace v exonu 21 L858R 38,5 % a mutace v exonu 20 7,7 % zachycených mutací.

Skupina pacientů s aktivační mutací EGFR byla tvořena 8 ženami (61,5 %) a 5 muži (38,5 %), věkové rozmezí skupiny bylo 52-78 let (průměr 63,8 roku). Nekuřáci tvořili 66,7 % (8 pacientů), 33,3 % byli stopkuřáci (4 pacienti). U jednoho pacienta není znám vztah ke kouření. Z histologického hlediska v souboru pacientů s mutací EGFR dominoval adenokarcinom (10 pacientů, 76,9 %), ve 2 případech byla tkáň definována jako adenoskvamozní (15,4 %) a v jednom případě jako spinocelulární karcinom (7,7 %). V 7 případech (53,8 %) byla mutace detekována v bronchoskopických excizích, ve 3 případech v plicním resekátu (23,1 %) a ve 3 případech ve tkáni uzliny (23,1 %). Podíl nádorové tkáně v analyzovaném materiálu se pohyboval v rozmezí 5-97 %.

   Souhrn

   Byl nastaven systém mutační analýzy genu EGFR u pacientů s NSCLC ve FN Brno. Zavedené metody jsou dostatečně citlivé, robustní a vhodné pro rutinní diagnostiku. Výsledek je možné vždy konfirmovat alternativní analytickou metodou. Pracoviště provádějící diagnostiku pravidelně ověřuje kvalitu svých výsledků účastí v externích kontrolách kvality.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012