Mýty o rakovine – ešte stále existujú?

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace onkologické péče a komunikace s veřejností

Číslo abstraktu: 011

Autoři: PhDr. Zuzana Schmidtová; PhDr. Zuzana Kvasnicová, Ph.D.; M. Líšková

Na Slovensku zaznamenávame stály nárast nádorových ochorení, ktorý je podmienený množstvom faktorov: nesprávny životný štýl, konzumácia alkoholu, fajčenie, znečistené životné prostredie, nadmerné vystavovanie slnečnému žiareniu a iné. Pred desiatkami rokov diagnostikovanie nádorového ochorenia znamenalo väčšinou ortieľ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, (2) Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne smrti. V posledných 20 rokoch urobila medicína veľký pokrok v detekcii, diagnostike a liečbe zhubných nádorových ochorení. Napriek novým poznatkom v povedomí ľudí stále pretrvávajú rôzne mýty a mylné informácie o rakovine samotnej, jej diagnostike a aj liečbe.
Správne poznatky, vedomosti obyvateľstva o možnostiach ako obmedziť alebo odstrániť vplyv vyvolávajúcich faktorov a akými možnosťami zachytiť prekancerózy, či skoré štádiá zhubného nádorového ochorenia, môžu zachrániť život. Úloha sestry v primárnej a sekundárnej prevencii nádorových ochorení je nezastupiteľná. Sestry sa snažia edukovať klientov/pacientov v súlade s novými poznatkami z onkológie. Musia však sestry v dnešnej dobe pri realizácii zdravotno-výchovnej činnosti venovať rovnakú pozornosť aj mýtom o rakovine? Môžu mať mýty vplyv na preventívne správanie sa ľudí? Odpovede sa budeme snažiť hľadať v našom príspevku.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006