NÁDOROVÉ MARKERY U TUMORŮ TESTIS: ZÁVĚRY XXXIII. KONGRESU ISOBM A KONSENSUÁLNÍ DOPORUČENÍ EGTM

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat I

Číslo abstraktu: 022

Autoři: doc. MUDr. Ivan (Matouš) Malbohan, CSc.; D. Bezdíčková; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Na kongresu International Society of Oncodevelopmental Biology and Medicine (ISOBM) i na přidruženém zasedání Evropské pracovní skupiny pro nádorové markery (EGTM) bylo shodně konstatováno, že obligatorními markery u tumorů testi zůstávají AFP a HCG a jako doplňkové je možno používat placentární alkalickou fosfatázu (PLAP) a NSE. Diskuse se soustředila hlavně na metody stanovení HCG. Tento marker je na rozdíl od prakticky bezproblémového AFP stálým zdrojem analytických obtíží hlavně pro rychlé, v několika stupních probíhající odbourávání aktivní molekuly. Proto se zatím nepodařilo připravit spolehlivý a stabilní mezinárodní referenční přípravek, na který by bylo možno nastavovat metody jednotlivých výrobců. Také použití vysoce specifických monoklonálních protilátek, které mohou reagovat jen s některým produktem odbourávání HCG, může být důvodem skutečnosti, že při použití různých metod stanovení můžeme v případě HCG u jednoho vzorku krevního séra dostat diametrálně odlišné výsledky. Toto nebezpečí hrozí zejména u velmi vysokých a velmi nízkých koncentrací hormonu v krevním séru. Zvláště nízké koncentrace, pohybující se u dolní hranice citlivosti metody, mohou být v onkourologii zdrojem diagnostických rozpaků a pokud dojde k výrazné změně mezi dvěma po sobě následujícími odběry a mohl by vést i k neadekvátnímu terapeutickému zákroku. Konsensuální doporučení proto v tomto případě zdůrazňuje nutnost úzké spolupráce klinického a laboratorního pracoviště a vzájemné informace jak o metodických změnách ze strany laboratoře, tak o případných rozporech mezi klinickým a laboratorním nálezem se strany terapeutického pracoviště. Pokud se provádí stanovení biologického poločasu markeru, což řada odborníků zejména po chirurgickém zákroku velmi doporučuje, pak je nutné provádět stanovení ve všech vzorcích najednou stejnou metodou a první krevní vzorek by měl být odebrán co nejdříve po skončení operace nebo i v jejím průběhu hned po vyjmutí nádoru.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005