NÁRODNÍ PROGRAM SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: 127

Autoři: plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek; MUDr. Tomáš Grega; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východiska:

Kolorektální karcinom (KRK) představuje v České republice nejčastější maligní onemocnění trávicího ústrojí a je celkově druhou nejčastější malignitou u obou pohlaví. Národní program screeningu KRK byl zahájen v roce 2000. V roce 2009 došlo ke změně designu programu. Asymptomatickým jedincům od 50 do 54 let je nabízen test na okultní krvácení do stolice (TOKS), preferenčně imunochemický (FIT) v jednoročním intervalu. Při pozitivním výsledku TOKS následuje screeningová kolonoskopie. Od 55. roku věku se nabízí možnost výběru mezi pokračováním v pravidelném provádění TOKS (ve dvouletých intervalech) nebo provedení tzv. screeningové kolononoskopie, která je v případě negativního nálezu zopakována po 10 letech. Testy na okultní krvácení do stolice jsou nabízeny jak v ordinacích praktických lékařů, tak i u registrujících lékařů v oboru gynekologie a porodnictví. Současně byla vybudována celostátní síť 163 specializovaných pracovišť pro screeningovou kolonoskopii, která musí splňovat přísná kritéria kvality (centra pro screeningovou kolonoskopii).

Cíl:

Analýza dosavadních výsledků a nejbližší budoucnost programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Výsledky:

Od roku 2006, kdy byl zahájen elektronický sběr dat, bylo v ČR provedeno 108 706 screeningových kolonoskopií, adenomy byly endoskopicky odstraněny u 34 453 jedinců (32,6 %) a karcinom byl dia gnostikován u 4 303 pacientů (4,0 %). Dochází tedy ke kontinuálnímu nárůstu počtu vyšetření i patologických nálezů. Velký důraz je kladen na kvalitu vyšetření na základě indikátorů kvality, kterými jsou zejména záchyt adenomů (adenoma detection rate – ADR) a provedení totální kolonoskopie (cecal intubation rate – CIR). V současnosti probíhá postupná reakreditace center pro screeningovou kolonoskopii. Program prochází v současné době opětovnou aktualizací. Mezi hlavní změny patří utlumení gTOKS, které byly během roku 2013 nahrazeny FIT (kvalitativní i kvantitativní). Počátkem roku 2014 bylo zahájeno organizované adresné zvaní cílové populace podpořené celostátní mediální kampaní.

Závěr:

Od zavedení nového designu screeningového programu kolorektálního karcinomu v roce 2009 dochází každoročně k nárůstu provedených screeningových kolonoskopií. V současné době probíhají opatření (adresné zvaní cílové populace, širší zavedení kvalitních FIT, mediální kampaň), která by měla vést ke zvýšení účasti cílové populace ve screeningovém programu kolorektálního karcinomu. Je však nutné, aby kolonoskopie byla prováděna dostatečně kvalitně a na úrovni aktuálních doporučení založených na principu evidence based medicine.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014