Naše skúsenosti s kampaňou na podporu Národného screeningu rakoviny hrubého čreva a konečníka

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Screeningové programy a sekundární prevence nádorů

Číslo abstraktu: 025

Autoři: E. Siracká

Na základe sledovania stúpajúceho trendu incindencie a mortality kolorektálneho karcinómu vo svete a správ o prijatých opatreniach viacerých štátov na riešenie tohto závažného problému rozhodla sa liga proti rakovine SR iniciovať národnú kampaň na podporu včasného záchytu tejto obávanej choroby. Opierajúc sa o vlastné skúsenosti z úspešných akcií smerujúcich k informovanosti a výchove občanov v primárnej a sekundárnej prevencii považovala tento krok za veľmi prospešný.
Po úvodných rozhovoroch s ministrom zdravotníctva už v r. 2002 a kompetentnými orgánmi prevzali sme úlohu pripraviť kampaň v dvoch etapách. Cieľom prvej etapy v r. 2002 bol výchova smerom k primárnej prevencii. Druhá etapa v r. 2003 smerovala k informácii o sekundárnej prevencii s použitím testu na okultné krvácanie u bezpríznakovej populácie nad 50 rokov.
Projekt bol pripravený na základe epidemiologických štúdií a dát Národného onkologického registra v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, s odborníkmi v onkológii a gastroenterológii s lekármi primárneho kontaktu a poisťovňami. Kampaň sa pripravila s odbornou spoluprácou s reklamnou agentúrou a vychádzalo sa z poznatkov prieskumu informovanosti verejnosti o tomto závažnom probléme. Výsledok širokej ankety ukázal prekvapivé zistenia slabej informovanosti o viacerýchaspektoch tejto choroby.
V multimediálnej kampani, ktorej predchádzali tlačové besedy sa použili všetky dostupné prostriedky. Zapojili sme viacerých partnerov z celého Slovenska a veľmi prospešná bola spolupráca so strednými školami zapojenými do onkologickej výchovy.
Časový harmonogram vykazoval sklz z dôvodov rigidnej spolupráce so zdravotnícky zainteresovanými partnermi a z určitých nedoriešených problémov týkajúcich sa financovania lekárov prvého kontaktu, distribúcie testovacích jednotiek a iných prekážok administratívneho charakteru, ktoré boli mimo nás.
Prvá vlna kampane sa niesla pod heslom „Nemyslite na rakovinu, myslite na prevenciu“ druhá vlna, ktorá začala v r. 2004 a stále pokračuje, propaguje posolstvo „Každý výsledok je dobrý výsledok“.
Podobne ako v iných krajinách hrá významnú úlohu v úspechu takejto organizovanej akcie „compliance“, ktorej treba venovať mimoriadnu pozornosť. Ukazuje sa, že tí občania, ktorí nie sú informovaní a nie sú orientovaní nemajú o takéto testy záujem. Ďaľšou prekážkou je, že niektorí lekári prvého kontaktu nie sú v tejto onkologickej problematike dostatočne vzdelaní, o čom svedči množstvo telefonátov zo strany verejnosti, ktoré boli adresované na našu Linku pomoci. Ak má byť screeningový program úspešný, vyžaduje kontinuálne výchovné programy a to aj u lekárskej komunity aj u laickej verejnosti.
Účelom našej správy nie je hodnotiť cost benefit ani riziká tejto screeningovej akcie, ale radi by sme uviedli, že napriek mnohým problémom predbežné výsledky vykazujú úspešnosť v záchyte včasných foriem. to je dôvod, aby sa v kampani pokračovalo a je na štátnej správe, aby zvážila ekonomický dopad takejto prospešnej akcie.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005