NAŠE ZKUŠENOSTI S MODERNÍ LÉČBOU U POKROČILÉHO MALIGNÍHO MELANOMU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 073

Autoři: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Renata Koukalová; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Východiska:

Pokročilý maligní melanom stále patří k diagnózám s velmi vážnou prognózou a omezenými léčebnými možnostmi. Standardní léčba s chemo­terapií, případně v kombinaci s interferonem alfa nebo interleukinem-2 významně neprodlužuje přežití. Intenzivní výzkum umožnil vývoj nových léků z ob­lasti imunoterapie a cílené léčby. Z moderní imunoterapie zatím nejvýznamnějších výsledků dosáhl ipilimumab (anti-CTLA-4 protilátka), velký potenciál má nivolumab (anti-PD-1 protilátka) a anti-PD-L1 protilátky. Ze skupiny cílených preparátů se zatím ukazují jako perspektivní inhibitory mutované BRAF kinázy (vemurafenib a dabrafenib) a MEK inhibitor trametinib. U slizničních a akrálních melanomů s mutací c-kit najdou pravděpodobně své uplatnění c-kit inhibi­tory typu imatinib, nilotinib a další. Většina onkologů se dnes kloní k názoru, že před léčbou bychom měli znát minimálně stav mutace BRAF V600. U cílené léčby bývá nástup účinku relativně rychlý (řádově týdny), a je tudíž vhodná, za podmínky přítomné mutace, k primární léčbě pacientů s pokročilým nádo­rem, vysokou hladinou LDH (laktát dehydrogenáza) a při symptomech onemocnění. Imunoterapie typu ipilimumabu je schopná aktivovat imunitní systém řádově v týdnech až měsících. Proto je obecně vhodnější spíše pro pacienty s méně agresivním onemocněním a nepříliš rozsáhlou nádorovou masou. Na roz­díl od cílené léčby mohou být odpovědi na ipilimumab dlouhodobé.

Cíl:

Na kongresu budou shrnuty výsledky nejvýznamnějších klinických studií s vemurafenibem a ipilimumabem u pokročilého maligního melanomu. Dále zde budou prezentovány vlastní zkušenosti, příklady léčebných odpovědí a nejčastější vedlejší účinky.

Závěr:

Vemurafenib a ipilimumab se stávají novým standardem v léčbě pacientů s pokročilým melanomem. Studie s dalšími potenciálními léky a jejich kombinacemi probíhají, jejich cílem je oddálit vznik rezistence, zvýšit účinnost a redukovat vedlejší účinky. Z tohoto pohledu dosahuje zatím nejlepších výsledků kombinace BRAF a MEK inhibitorů, tedy duální blokáda MAPK signální dráhy. Zajímavé také bude, jak se moderní léčba uplatní v adjuvantním podání u rizikových pacientů.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013