NAŠE ZKUŠENOSTI S PREDIKCÍ RIZIKA REKURENCE KARCINOMU PRSU POMOCÍ MULTIGENOVÉHO TESTU ENDOPREDICT

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/114

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová

Úvod:

Nejvyšší prevalence mezi pacientkami s karcinomem prsu dosahují luminální/Her-2 negativní karcinomy. V populaci českých pacientek tvoří 65-70 %. Jsou sice obecně prognosticky příznivější, nicméně i mezi nimi existuje značná heterogenita ve vývoji onemocnění, a mají vyšší riziko pozdních relapsů (po 5 letech). K jejich prognostické stratifikaci se používají různé klasické a molekulární prognostické biomarkery, jako jsou: věk, velikost tumoru, postižení lymfatických uzlin, grading, exprese ER-alfa a PR, Ki-67 a další. Pacientky ve zvýšeném riziku relapsu pak podstupují intenzivnější adjuvantní systémovou léčbu, a to v podobě sekvenční a/nebo prodloužené hormonoterapie nebo aplikace chemoterapie. Významným pomocníkem v určení prognózy těchto pacientek se staly komplexní molekulární prognostické systémy. Jejich použití u indikované skupiny pacientek vede ke změně postupu léčby v rozmezí 27-74 % případů, s převahou těch, kdy jsou pacientky adjuvantní chemoterapie ušetřeny (20-60 %). EndoPredict je multigenový prognostický systém druhé generace, určený k predikci individuálního rizika rekurence a benefitu adjuvantní chemoterapie u pacientek s luminálním/Her-2 negativním karcinomem prsu, u kterých na základě stávajících klinicko-patologických kritérií není jednoznačná indikace k podání adjuvantní chemoterapie. Jedná se o test s vysokou mírou spolehlivosti (CE-IVD certifikovaný), který je proto možné analyzovat v lokální laboratoři, a to za nižších finančních nákladů. V predikci 5leté i pozdní rekurence onemocnění a benefitu chemoterapie dosahuje Epclin skóre, generované tímto testem na základě vyšetření exprese 12 genů a při současném zadání velikosti primárního tumoru a počtu postižených uzlin, velmi dobrých výsledků. V případě pozdní rekurence má na srovnatelných skupinách pacientek lepší výsledky než Oncotype DX. EndoPredict byl v roce 2015 zařazen do všech významných doporučených postupů garantovaných odbornými skupinami nebo společnostmi: St. Gallen, ESMO, ASCO, AGO.

Metody:

Od května 2015 do ledna 2016 bylo v Laboratoři experimentální medicíny (LEM) v Olomouci vyšetřeno 14 pacientek testem EndoPredict, který byl v naprosté většině případů zakoupen z prostředků LEM, případně byl proplacen zdravotní pojišťovnou. Ve 4 případech byl dodatečně proveden u pacientek, u kterých byl k dispozici nejednoznačný nebo atypický výsledek testu Oncotype DX. Charakteristika souboru viz tabulka.

Výsledky:

Ze 14 pacientek dosáhlo Epclin skóre hodnoty ≥ 3,33, a tedy vysokého rizika rekurence onemocnění, 5 nemocných (35,7 %). V souboru byl medián Ki-67 37 % a velikosti tumoru 20 mm (pT), 3 pacientky měly nádor G3 a 2 byly pN1. U 3 pacientek hodnocených Oncotype DX jako „intermediate risk”(RS skóre 18-30), EndoPredict ve 2 případech stanovil nízké riziko relapsu a v 1 případě vysoké riziko. U 1 pacientky s RS skóre 0 EndoPredict rovněž potvrdil nízké riziko relapsu (EPclin 2,0).

Závěr:

Použití EndoPredictu bylo pro onkologa užitečným pomocníkem v indikaci adjuvantní chemoterapie. Zejména lze ocenit jednoznačnou kategorizaci výsledku, buď nízké nebo vysoké riziko, a dostupnost česky psané zprávy do 3-5 pracovních dnů od doručení vzorku laboratoři.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016