NEDOSTATEČNÁ ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA KARCINOMU PRAVÉHO TRAČNÍKU – VLIV ODLIŠNÝCH MECHANIZMŮ KANCEROGENEZE?

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 055

Autoři: plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek

Úvod

Screeningová kolonoskopie patří mezi základní metody využívané ve screeningu kolorektálního karcinomu (KRK), a to jak ve dvouetapových (screeningová kolonoskopie), tak i jednoetapových (primární screeningová kolonoskopie) programech. Dle recentních studií má však nedostatečný protektivní efekt proti karcinomům pravého tračníku, což může představovat určitou limitaci v širším používání této metody. Naopak byly publikovány výsledky studie zaměřené na flexibilní sigmoideoskopii, které prokázaly výrazné snížení incidence a mortality KRKu.

Metodika a cíl

Analýza screeningových programů v zemích Evropské unie. Zhodnocení výhod a nevýhod screeningové kolonoskopie, včetně zhodnocení recentních výsledků studií zabývajících se tímto tématem.

Výsledky

Z 27 zemí Evropské unie je primární screeningová kolonoskopie využívána jako jediná metoda pouze v Polsku, v dalších 6 státech (Česká republika, Německo, Slovensko, Rakousko, Řecko, Kypr) byla začleněna do screeningových programů pro jedince určitého věku. Recentně však byly publikovány studie o výskytu intervalových (post-kolonoskopických) karcinomech, lokalizovaných převážně v pravém tračníku. Důvody mohou být dvojí: odlišné biologické vlastnosti lézí v proximálním tračníku (mikrosatelitová instabilita, tumory s CIMP, ‚depressed‘ léze) a rozdílná kvalita kolonoskopického vyšetření. V kontrastu k těmto negativním zjištěním byly zveřejněny výsledky dlouhodobé prospektivní randomizované studie (UK Flexible Sigmoidoscopy Screening Trial), které prokázaly snížení kumulativní incidence o 50% u distálních karcinomů a 33% karcinomů celého kolorekta a celkové mortality o 43%.

Závěr

Dosavadní vývoj programů screeningu kolorektálního karcinomu směřoval k intenzivnějšímu využívání kolonoskopie, jako favorizované endoskopické metody. Nedávno publikované studie však tímto trendem otřásly, zejména ku prospěchu
flexibilní sigmoideoskopie.

e-mail. miroslav.zavoral@uvn.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011