Neoadjuvance jako neoddělitelná součást chirurgické léčby primárně pokročilého karcinomu prsu

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Terapie pokročilého karcinomu prsu. I. Blok: Lokoregionální terapeutické modality léčby pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 014

Autoři: MUDr. Václav Pecha; MUDr. Renata Koževnikovová; MUDr. Karolína Hovorková; V. Folauf; MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; Juliš

V České republice onemocní každoročně 5 000 žen se zhoubným novotvarem prsu. 2/3 z nich přicházejí k lékaři pozdě. Nehledě na zdravotní výchovu obyvatelstva, screeningové a preventivní programy a v neposlední řadě na všeobecně rozšířenou a propagovanou výuku samovyšetřování prsu, 1/3 z celkového počtu přichází poprvé k lékaři s primárně pokročilým karcinomem. Tato skupina pak samozřejmě vyžaduje zcela odlišný specifický přístup k léčbě.
Jako primárně pokročilý karcinom jsme si definovali skupinu pacientek s T2-4, N0-2, M0-1, nebo T1, N1-2, M0-1.
Primárně pokročilý karcinom prsu považujeme za primárně inoperabilní, jasně indikovaný k předoperační chemoterapii (hormonoterapii). Do této skupiny dříve patřil víceméně jen tumor T3. V naší skupině jsou pak zařazeny i ženy s Tl-2 tumorem a Nl-2, nebo s vysokými rizikovými faktory / neg, receptory,vysoký Ki67 , G , nebo HER2 /2. První předoperační chemoterapii jsme podali 31 leté pacientce s nálezem T2, N0, M0 (T- 40mm)v květnu 1998. V témže roce jsme celkem zařadili do této léčby 10 pacientek . Do dnešního dne zahájilo předoperační chemoterapii 25O pacientek. Vypracovali jsme postupně zcela přesný systém a rozsah stanovení diagnózy histologických a imunohistochemických skupin, indikací k typům předoperační chemoterapie a hlavně co možná nejpřesnějších kontrol odpovědi nádoru během období podávané chemoterapie. V našem sdělení uvádíme počty zařazených pacientek za rok, celkově za celé období, rozdělené podle věku, histologie, TNM. Porovnáváme klinickou velikost při první návštěvě se sonografickým rozměrem před zahájením a před ukončením předoperační chemoterapie a v % hodnotíme odpověď nádoru na léčbu. Dále rozdělujeme pacientky podle typu následné operace (TE/ablace) kde jednak měříme velikosti resekátu, histologické velikosti zbytkových nádorů ,nebo zdůvodňujeme nutnost provedení radikální ablace. Dále rozdělujeme pacientky podle typu předoperační chemoterapie, počtu předoperačně podaných cyklů a výsledného ypT, N. Hodnotíme CR a OS. Dále uvádíme typ pooperační chemoterapie a počet odaných cyklů. Zvláštní skupinu pak tvoří pacientky s lokální recidivou po TE.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2005